Lamp emergency push button
구     분 모  델   명
조광 비상 록턴 리셋 (Ø16 원형 일반) KDEX-P3RD21R
  KDEX-P3RV21R
조광 비상 록턴 리셋 (Ø16 원형 고급) KDEX-G3RD21R
  KDEX-G3RV21R
조광 비상 록턴 리셋 (Ø22 원형 고급매입) KDEX-Q3RD21R
  KDEX-Q3RV21R