COD SAP Code Article
81101239 BTL5-E10-M1750-B-S32                       
81100390 BTL5-E17-M1610-B-S32                       
81100387 BTL5-E17-M1750-B-S32                       
122017 BAW M12MG2-IAC20B-BP00 2-GS04              
157354 BAW M12ME-UAC20B-S04G                      
125532 BIS C-850                                  
130676 BIS L-500-PU05                             
122012 BAW M12MF2-UAC40F-BP03                     
122016 BAW M12MG2-IAC20B-BP03                     
122009 BAW M12MG2-UAC20B-BP00 2-GS04              
122008 BAW M12MG2-UAC20B-BP03                     
119817 BAW M12MI-UAC20B-S04G                      
121742 BES M12MK-GSC30B-BP03                      
137482 BES 516-377-G-E4-C-S4-01 5                 
127332 BES Q40-SH-2                               
81101518 BTL5-A11-M1800-B-S32                       
81101216 BTL5-A11-M1900-B-S32                       
81100108 BTL5-A11-M2000-B-S32                       
81101541 BTL5-E10-M1000-B-NEX-S32                   
81100980 BTL5-E10-M3000-P-S32                       
81101410 BTL5-E10-M0900-B-NEX-S32                   
81000246 BNL 5308-120-06-1200                       
80050999 GEL 210 K-V2                               
123397 BIS C-60R-001-08P-PU-10                    
154665 BTL5-T120-M2000-P-S103                     
81101550 BTL5-E10-M1950-H-K05                       
81101338 BTL5-E17-M1900-K-SR32                      
81101459 BTL5-D112-M2250-P-S93                      
144564 BOS 12M-PS-1PB-S 4-C                       
162400 BKS-S139-PU-15                             
123976 BIS C-122-04/L-ZC1                         
152872 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-00 3               
123073 BKS-S116-PU-15                             
778363 BNN 520-TB-500                             
776512 BNN 520-81-S-400                           
148519 BSB-04-F02P/8-M02K-2319                    
81000264 BNL 5310-120-06-1000                       
81000261 BNL 5310-120-06-800                        
137816 BTM-E1-102                                 
80050451 GEL 260 XN 02000 D 031                     
11028097 6111281 - MEC FP/10 4/440/365/S            
777105 BES 30-SM-1                                
80000029 80521
80050157 99-9476-00-07                              
165671 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-020            
146932 BIS L-150-05/A                             
80050203 09-3442-90-05                              
80000329 99-0429-34-04                              
80000330 99-3379-00-03                              
80050270 09-0482-00-08                              
80000903 09-0219-00-07                              
11027228 CQC4B2-150-122                             
11004174 99-0414-00-05                              
80000044 79-3427-13-04                              
80050333 79-3430-32-04                              
772340 BNN 520-TA-0                               
606027 BNN 541-G-10                               
206050 BEN 516-14-30                              
181520 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030            
80050705 R1359/REMF613-00205-5000                   
80050305 09-0416-90-05                              
11024199 CPA3A2-100-320                             
80000023 99-0429-186-04                             
11024497 C12F4B2-500-322                            
11004989 CPMA-3A2-0203                              
106020 BNN 520-81-S-0                             
165354 BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050            
165411 BCC M415-0000-1A-004-VX8334-050            
165366 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050            
80000349 99-0429-30-04                              
772341 BNN 520-TA-4                               
80000528 09-0139-00-05                              
80000597 79-3410-55-03                              
80000380 99-0430-55-04                              
80000668 79-3429-15-04                              
80050263 99-2529-14-03                              
165486 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-006            
80050255 99-0436-12-05                              
80000283 99-0436-14-05                              
80000123 99-0436-24-05                              
80050337 99-0436-52-05                              
80000562 99-2530-14-03                              
80000019 09-0137-00-04                              
80000555 99-0429-142-04                             
80000477 79-3430-35-04                              
80050196 99-0429-181-04                             
776119 BEN 516-14-25                              
80051174 99-0210-00-04                              
80050015 09-0144-00-06                              
80000955 79-3388-45-04                              
80050736 R1243/RDLF613-00341-5000                   
80000177 79-3440-32-05                              
80050396 09-3441-90-05                              
80050470 BKS-B 19-1-10                              
80000156 79-3406-55-03                              
80000575 79-3408-55-03                              
80000278 79-3427-17-04                              
80001019 79-3429-17-04                              
80000311 79-3430-43-04                              
80000265 79-3434-43-04                              
80050586 09-0415-90-05                              
80000346 09-0135-02-03                              
11003374 99-0137-10-04                              
11023718 CQC5B2-010-110                             
11023877 CQC5B2-100-114                             
11024537 09-0131-80-12                              
11024283 99-5106-16-03                              
80000572 99-0213-00-07                              
11026999 99-5118-15-05                              
80050701 R1047/RDMF003-00301-MT10                   
80050695 R1202/RDLF003-00321-MT10                   
80050704 R1218/RDLF003-00301-MT10                   
80050698 R1249/RDMF003-00321-MT10                   
80051145 CM5M5                                      
80000247 99-0430-220-04                             
11007708 99-2061-20-08                              
80050570 09-0428-00-08                              
80001020 99-0214-00-07                              
325536 BES 516-212-E4-E-PU-05                     
126648 BIS C-130-05/L-SA 1                        
552462 BES 516-326-S 4-WR                         
121104 BOS 36K-PA-1HD-S 4-C                       
80000811 72-6307-00-06                              
120747 BKS-S103/GS103-CP0 3                       
325503 BES 516-207-B0-E-03                        
11003707 GEL 208-TN-1000-G-0-1-3                    
136871 BOS R-28                                   
81101061 BTL5-A11-M1850-B-S32                       
81101024 BTL5-A11-M1900-B-KA05                      
119502 RGPT 9012-V2430-PU-05                      
81101020 BTL5-E10-M2000-K-K10                       
185779 BTL5-C10-M1850-B-S32                       
178252 BTL5-E10-M1800-B-S32                       
80050865 GEL 293-U-3856-L033                        
325520 BES 516-208-B0-E-03                        
158074 BES G06EF-PSC40F-S49G                      
553035 BES 516-327-E4-Y-PU-10                     
121497 BES M08MH1-NSC30B-S49G                     
327476 BES 516-217-E4-E-PU-05                     
183810 BOS R-31                                   
327473 BES 516-216-E4-E-PU-03                     
122781 BES G06MI-PSC40B-S49G                      
150142 PROX 3D11-PAF7L0-ZA8A0                     
7558 BDG-M-3020/5                               
81200038 BKSS33M-15                                 
775115 BNN 520-81-S-320                           
113810 BNN 520-81-S-340                           
137898 BTM-E1-102-VM 1000                         
81100909 BTL5-P1-M0215-B-DEXB-KA15                  
126877 BKS 12-CS-01                               
185733 BTL5-E10-M2000-B-S 32                      
81101346 BTL5-P1-M3100-B-S32                        
81101218 BTL5-T110-M1110-B-S103                     
81101217 BTL5-T110-M1125-B-S103                     
138801 BIS M-102-01-L                             
80000957 80503
144993 BES 08-FA-89                               
81101322 BML-M01-I45-A0-M0050-R0000                 
554318 BES 516-326-BO-H-PU-05                     
80000715 BKSS32M-10                                 
11000128 72-6308-200-08                             
121241 BES 516-346-H2-N                           
327470 BES 516-216-E4-E-PU-05                     
136473 BIL 01-HW-3                                
136094 RPEA-8010-N-PU-02                          
153720 BTL5-T110-M2000-P-S103                     
81101220 BTL5-T130-M2000-P-S103                     
123230 BOD 66M-LA04-S92-C                         
81100795 BTL5-E10-M1850-B-S3                        
81100627 BTL5-E17-M1850-B-S32                       
81101314 BTL5-S112-M3000-P-S32                      
81100956 BTL5-E10-M1800-B-S32                       
121501 BES G06MH1-NSC30B-S04G                     
121498 BES M08MH1-NSC30B-S04G                     
327471 BES 516-218-E4-E-PU-03                     
161618 SV-45/30/15-PS                             
123069 BKS-S115-PU-15                             
161605 SK-3-M8-nb-VA/PTFE                         
81101510 BTL5-E10-M1900-H-K15                       
179981 BTL5-T120-M2100-P-S103                     
150760 BTL5-S116B-M1045-H-K10                     
139995 BTL-A-AD09-M-00-EX                         
120492 BES G06MI-POC30B-S49G                      
126580 BIS C-130-05/L-SA 2                        
121588 BIS C-131-05/L                             
144114 BIS C-505-PU1-05                           
80050766 MRM-500                                    
161728 SK1-8-34/16/8-PbS-PP                       
122018 BAW M12MG2-IAC20B-BP01 5-GS04              
81100914 BTL5-S102-M1600-B-S 32                     
81100917 BTL5-S162-B-M1600-B-S32                    
552167 BES 12 0-KH-2L                             
552166 BES 12 0-KH-2S                             
127691 BES 12 0-KH-4                              
126903 BES 12 0-KH-4-F                            
133960 BMF 305-HW-64                              
706883 CHIAVE DI REGOLAZIONE                      
552700 BMF 32-HW-12                               
552757 BMF 32-HW-13                               
126904 BES 08 0-KH-4-F                            
121500 BES G06MI-NSC30B-S49G                      
121911 BES 517-140-M5-H-S 4                       
550673 BIS F-210-00                               
553122 BIS F-210-01                               
120899 BIS-C-505-PU-10                            
120901 BIS-C-506-PU-10                            
325487 BES 516-209-S 21-E                         
80000873 72-6305-00-08                              
11002070 GEL 260-VN-02550-A-0-3-1                   
154518 BVS OI-3-001-E                             
81101231 BTL5-E10-M1950-B-S32                       
81100675 BTL5-E10-M2000-B-KA05                      
81101125 BTL5-E10-M2250-K-K05                       
81101316 BTL5-E17-M1960-B-S32                       
81101317 BTL5-E17-M2000-B-S32                       
81101264 BTL5-E10-M1100-B-NEX-S32                   
156857 BTL5-T110-M1100-A-SA284-S103               
115993 BTA-H11-240-SA 9                           
11003743 GEL 208-TN-01000-I-0-1-3-S                 
11024029 BKM 92 - 6304243                           
81101457 BTL5-E10-M2050-B-S32                       
81101458 BTL5-E10-M2060-B-S32                       
81100555 BTL5-E10-M2100-B-S32                       
81100172 BTL5-E10-M2250-B-S32                       
185811 BTL5-S112B-M2150-B-S32                     
550328 BES 517-300-S 103-Y                        
144886 BTL2-P-3813-4S                             
8576 BLE 65K-1-F50T-1                           
8571 BLE 65K-5-F50T-1                           
8855 BLE 65K-5-F50T-2P-S 4                      
122014 BAW M12MF2-UAC40F-BP01 5-GS04              
153133 BOS 12M-PA-LE10-S4                         
121496 BES M08MG1-NSC60F-S04G                     
166883 BCS R08RR01-PSM80C-EP02                    
154019 BMS CR-M-D12-IU-05                         
81101010 BTL5-P1-M0432-Z-DEXB-KA10                  
81101649 BTL5-T110-M1410-B-S103                     
122010 BAW M12MG2-UAC20B-BP01 5-GS04              
80000529 72-6317-00-06                              
142307 BAW R03KC-UAE40B-BP03                      
11024045 6204029
81000192 BNL 5307-120-2-1000                        
11006942 GG 600                                     
552755 BES 516-527-S 4-H                          
11005198 GEL 260-MRG-500                            
81100206 BTL5-A11-M2250-B-S32                       
155392 BVS OI-3-003-E                             
136868 BOS R-25                                   
81100789 BTL5-E10-M3250-P-S32                       
121149 BES M08MG1-NSC60F-S49G                     
121882 BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S 4                   
119313 BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S 4                   
119314 BOS 18K-PS-1LQK-E5-C-S 4                   
80002105 BISC10302ATIR50                            
156864 BES M12EI-PSC40B-S04G-009                  
327472 BES 516-217-E4-E-PU-03                     
121495 BES Q08MG-NSC30B-S49G                      
120499 BES Q08MG-PSC30B-S49G                      
150339 BKS-S137-19/GS92-PC-10                     
11002301 72-6300-300-04                             
81100480 BTL5-A11-M2500-B-S32                       
81101105 BTL5-P1-M0432-Z-DEXB-KA15                  
11004080 GEL 260-AV-00200-A-0-0-1                   
11007346 GEL 260-S-000314-A-0-3-1                   
80051251 Techna-Check TC-3200-350-12 5A             
81101471 BTL5-T110-M1270-B-S103                     
81101544 BTL5-T110-M1400-B-S103                     
80050591 GEL 260 A -- 00000 A 001                   
81101160 BTL5-T110-M1300-B-S103                     
81101038 BTL5-T110-M1500-B-S103                     
154667 BTL5-T120-M2250-P-S103                     
166899 BCS M18VVI1-PSC15G-DV02                    
551297 BES 516-114-B0-C-PU-05                     
180938 BES 516-371-G-E4-C-S49-00 5                
327474 BES 516-214-E4-E-PU-03                     
553017 BES 516-543-B0-H-PU-05                     
140401 BTL5-A-EH03                                
552519 BLE 35K-PO-1H-S 4-C                        
166981 BCS R08RR01-PSMFAC-EP00 2-GS49             
11000162 72-6302-250-08                             
336644 BES 517-223-U5-E                           
81101249 BTL5-T110-M2250-P-S103                     
152152 BTL5-T110-M0750-B-SA272-S103               
81101130 BTL5-S175-M3250-P-S32                      
133670 BES R04-MF-01                              
550718 BOS R-2                                    
11000761 GEL 260-XN-00100-C-0-5-3                   
11027246 CPA3A1-300-110                             
11000191 99-0528-12-04                              
11024159 C12F3A2-15K-020                            
11024275 C12F3B3-10K-020                            
80050517 99-3379-100-03                             
80000132 80057
106045 BEN 516-13-30                              
11001731 P1037/RDLF004-00302-500000RDLM             
80051236 P5021/RDMF004-00302-500000RDLM             
80051173 99-0209-00-04                              
80050171 09-0332-00-12                              
80050357 79-3429-33-04                              
106021 BNN 520-81-S-6 5                           
80000309 09-0036-00-03                              
80000686 79-3410-15-03                              
11002422 R1913/REMF003-00373-5000                   
11002419 R1914/RELF003-00373-5000                   
80000911 09-0067-00-08                              
80000164 79-3430-37-04                              
80050683 R1326/RELF004-00206-MT10                   
80050715 R1355/REMF004-00206-MT10                   
80000962 09-0145-00-07                              
11024252 C12F3B2-15K-020                            
80050518 99-3400-100-03                             
80050912 99-0405-70-03                              
80050742 09-0427-00-08                              
154516 BMS CS-M-D12-IQ40-03                       
80050232 79-3430-33-04                              
80050233 79-3434-33-04                              
80000108 99-2530-24-03                              
80050895 R1056/RDLM003-00301-3000                   
165978 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-030            
80050122 79-3381-52-04                              
118013 BKS-B 20-2-03                              
80050575 09-3431-116-04                             
80050947 C3076/CF13-76A2T-414                       
80000785 79-3427-15-04                              
149206 BKS-S 4-GM1-01/S49                         
80050689 R1316/RELF004-00226-MT10                   
80050721 R1343/REMF004-00226-MT10                   
80051206 F1370/FRF-418A6R-V107-0300                 
11005480 79-9002-15-03                              
80000927 79-3406-49-03                              
80050342 09-0131-00-12                              
11002421 R1916/RELF004-00274-5000                   
80050224 09-0471-00-08                              
80050006 09-3432-00-04                              
80000119 99-4226-00-07                              
11023575 CPA3B2-300-320                             
11027226 99-0406-10-03                              
165327 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-050            
11024149 C12F3A2-10K-120                            
80000041 99-0218-00-07                              
11024273 C12F3B3-10K-220                            
80050165 99-4225-00-07                              
80000463 99-0217-00-07                              
11023541 CPA3A1-300-320                             
80050484 BKS-B 20-4-10                              
327769 BES 516-215-E6-E-05                        
120678 BLS 6K-XX-1E-S49-C                         
551722 BES 516-549-S 4-H                          
554245 BES 516-527-E0-H-03                        
137266 BES M18EI-PSC80B-S04G                      
81200029 BIS-C-505-PU-05                            
81000296 BNL 5307-120-02-0610                       
81000295 BNL 5307-120-02-0700                       
153276 BOD 26K-LB07-S92-C                         
81101277 BTL5-E10-M1850-A-SA211-S135                
81101050 BTL5-E10-M2000-A-SA211-S135                
80050505 GEL 260-BV-00360-A-0-3-1                   
143562 BMS RS-M-D12-0150-00                       
81101621 BTL5-E10-M2400-Z-S32                       
80050757 GEL 260-AV-0200-A-2-0-1                    
80051213 GEL 208-V-01344-B-9-0-1-S                  
155037 BCS 010-POB-1-L-PU-02                      
325517 BES 516-209-B0-E-05                        
145780 BAW R03KC-UAE40B-BP00 3-GS26               
8574 BOS 65K-1-C200T-1                          
121246 BES 516-346-H2-C-S 9                       
325504 BES 516-209-B0-E-03                        
139328 BOS 2K-PS-PR10-02                          
148042 BES Q80KA-PAH50F-S04Q                      
120508 BES M30MG1-PSC40F-S04G                     
8569 BOS 65K-5-C200T-1                          
8853 BOS 65K-5-C200T-2P-S 4                     
80000933 72-6302-30-08                              
130902 BIS C-60R-002-08P-PU-10                    
81100918 BTL5-A11-M3500-P-S32                       
11000769 GEL 260-S-01000-A-0-5-3                    
81101169 BTL5-E10-M0600-B-SA42-S32                  
81101569 BTL5-E10-M2545-K-SR32                      
11024030 BKM 91 - 6304242                           
123994 BIS C-521-PVC-02                           
140762 BOS 18M-XT-LS 10-02                        
140770 BOS 18M-XT-LS10-S4                         
11027258 CSPC3A2-15K-390                            
139333 BOS 2K-PO-PR10-00 2-S49                    
139329 BOS 2K-PS-PR10-00 2-S49                    
80051063 72-6332-100-08                             
81101564 BTL5-E10-M2350-K-K10                       
11003723 GEL 293-T-01440-L-0-5-3                    
81101263 BTL5-E10-M1500-B-NEX-S32                   
81101048 BTL5-E10-M2300-B-S32                       
81100584 BTL5-E10-M2400-B-S32                       
185737 BTL5-E10-M2500-B-S32                       
11003182 GEL 293-T-010000-L-0-3-3                   
148923 BKS-S196-21-PU-05                          
139327 BOS 2K-NS-PR10-02                          
81101605 BML-M02-I45-A3-M0052-R0000                 
139331 BOS 2K-NO-PR10-02                          
119041 BAW M12MF2-UAC40F-BP05                     
114700 BAW M12MG2-IAC20B-BP05                     
116484 BAW M12MG2-UAC20B-BP05                     
157528 BIS Z-501-PU1-10/E                         
121499 BES G06MI-NOC30B-S49G                      
81101637 BTL5-S172-M2500-K-K10                      
121464 BES 517-385-M3-CW-S-S4                     
180528 BES 516-211-E5-E-S5                        
166729 BPI 8M4A5P-2K-00-KPXL0-100                 
121944 BES 516-160-H3-L                           
782094 BKS-S 33M-10                               
11005589 GEL 235-SG-12-12-E-A-F-3                   
11024344 GEL 293-SN-003600-I-0-0-1                  
81101225 BTL5-A11-M2350-B-S32                       
551305 BFO 18A-XAA-UZG-30-1                       
141889 BKS-S184-PU-15                             
124972 BES Q40-HW-1                               
128841 BES Q40-HW-2                               
553839 BDD-CC 08-1-SSD                            
125970 BOD 66M-RB01-S92-C                         
81100025 BTL5-S104-M3550-P-S32                      
81100938 BTL5-S112-M3500-P-S32                      
81101634 BTL5-E10-M2700-K-SR32                      
110625 BES 18 0-KB-3                              
110628 BES 18 0-KB-3-F                            
81100625 BTL5-T120-M2500-P-S103                     
81100842 BTL5-T110-M2500-P-S 103                    
140752 BOS 18MR-XT-LS 10-S4                       
140742 BOS 18MR-XT-LS10-02                        
171071 BNS 819-D02-D12-62-10                      
81101260 BML-M01-I35-A3-M0052-R0000                 
144112 BIS C-505-PU1-10                           
120748 BKS-S103/GS103-CP2                         
133192 BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01                 
8568 BOS 65K-5-B8T-1                            
180547 BES 516-207-B0-E-PU-05                     
142493 BIS C-60R-003-08P-PU-10                    
81101536 BTL5-A11-M0025-B-DEXB-KA02                 
127789 RHPE8 8010P-C3-PU-05                       
81100733 BTL5-T110-M1600-B-S103                     
81101287 BTL5-T110-M1700-B-S103                     
80051142 BNL-URN-120-63-20-B                        
8573 BOS 65K-1-B8T-1                            
8854 BOS 65K-5-B8T-2P-S 4                       
178416 BIS C-140-05/L-M10                         
164595 BIS C-140-05/L-M6                          
145939 BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11                 
168753 BPI 8M4A4P-2K-00-KPXB0-150                 
117687 BAW M18MI-UAC50B-S04G                      
81100981 BTL5-P1-M4000-P-KA05                       
158261 BVS Z-SK-OI-01                             
11000767 GEL 260-XN-01000-C-0-5-3                   
11027403 GEL 293-TN-009000-L-0-3-3                  
551966 BTA-D11-200                                
81101244 BTL5-E10-M2150-A-SA211-S135                
80051157 GEL 293-TN-10000-L-0-3-3                   
81100407 BTL5-E10-M3500-P-S32                       
11004156 GEL 293-U-00500-I-0-5-3                    
81100792 BTL5-E17-M2600-K-K05                       
120688 BAW M18MI-IAC50B-S04G                      
11000735 72-6302-300-08                             
118224 BAW M18MG-UAC80F-S04G                      
81101657 BML-S1C0-Q53P-M400-M0-KA02                 
115285 BOS 6K-PU-1HA-S75-C                        
161822 SK1-FSA-34/16/8-PbS-PP                     
115286 BOS 6K-PU-1HA-C-02                         
116768 BOS 26K-NA-1QE-S 4-C                       
111714 BOS 26K-PA-1QE-S 4-C                       
116781 BOS 6K-NU-1HA-C-02                         
116780 BOS 6K-NU-1HA-S75-C                        
120039 BES M12EL-POC40B-S04G                      
121150 BES M08MG1-NOC60F-S49G                     
124616 BES M08MG1-POC60F-S49G                     
121486 BES M30MI1-NSC22B-S04G                     
130758 BES M30MI1-POC22B-S04G                     
81000221 BNL 5307-120-4-400                         
158187 BNI IOL-104-000-K006                       
122020 BAW M18ME-UAC50B-BP03                      
118223 BAW M18ME-UAC50B-S04G                      
118854 BAW M18MI-ICC50B-S04G                      
119776 BCS 030-PS-1-C-S 4                         
129970 BAW M18ME-ICC50B-BP03                      
127037 BAW M18ME-ICC50B-S04G                      
118175 BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS04               
157941 BOD 21M-LA04-S92                           
122486 BKV 819-M25/P21                            
122473 BKV 819-P21/M25                            
166863 BCS M18VVG2-POC80C-S04G                    
156979 BIS C-130-05/L-SA6                         
81101461 BTL5-A11-M0200-B-DEXB-KA05                 
81101570 BTL5-E10-M2760-K-SR32                      
11004925 GEL 293-T-10000-L-0-5-3                    
81101051 BTL5-E10-M2300-A-SA211-S135                
81101163 BTL5-E10-M2500-B-KA05                      
81100307 BTL5-E17-M2340-B-KA05                      
81101551 BTL5-E10-M2650-B-S32                       
81100188 BTL5-E10-M2750-B-S32                       
125971 BOD 66M-RA01-S92-C                         
11003031 C3497/CA11-23A2R-616-6000-02               
80050417 09-3432-210-04                             
11023386 09-3432-692-04                             
80050519 99-3383-100-04                             
80000423 09-0137-02-04                              
80050388 09-3432-87-04                              
80050412 99-0409-70-04                              
80050874 09-0416-30-05                              
11024228 CPA3A2-300-320                             
80000016 79-3440-15-05                              
80050811 09-3431-700-04                             
11004159 snodo assiale                              
80000461 79-5028-10-04                              
552169 BES 18 0-KH-2L                             
552168 BES 18 0-KH-2S                             
165309 BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050            
11024300 99-5606-75-03                              
11024238 C12F4B3-10K-022                            
80000469 99-5109-15-04                              
81101579 BML-M02-I45-A0-M0020-R0000                 
11024245 C12F-4B2-15K0                              
165581 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-030            
6011 BNN 520-UB-50                              
80000010 09-0146-00-07                              
11026484 99-5171-00-08                              
80050346 09-0329-00-12                              
80051224 09-0329-02-12                              
80000655 79-3429-37-04                              
80000493 99-5102-15-02                              
151504 BKS-S216-RT14                              
151505 BKS-S218-RT14                              
11024314 99-5106-75-03                              
80050730 R1083/RELF003-00245-MT10                   
80050712 R1362/REMF003-00245-MT10                   
80051148 99-0217-15-07                              
125593 BES M12MI-NSC40B-S04G                      
80000716 79-3430-26-04                              
127920 BES M12MI-NOC20B-S04G                      
153610 BES M12MI-NSC20B-BV02                      
152350 BES M12MI-NSC20B-BV03                      
152328 BES M12MI-NSC40B-BV03                      
153635 BES M12MI-POC20B-BV02                      
126358 BES M12MI-POC20B-S04G                      
150084 BES M12MI-POC40B-BV02                      
157724 BES M12MI-POC40B-S04G                      
153702 BES M12MI-PSC20B-BV02                      
152327 BES M12MI-PSC20B-BV03                      
119406 BES M12MI-PSC20B-S04G                      
153665 BES M12MI-PSC40B-BV02                      
152321 BES M12MI-PSC40B-BV03                      
157727 BES M12MI-PSC40B-S04G                      
127643 BES M18MI-POC80B-S04K                      
11028128 PC3BDA0-150-120                            
553863 BES 516-3030-B0-C-03                       
80050131 79-5027-30-04                              
80050476 BKS-B 20-8-05                              
125831 BES M12MI-NOC40B-S04G                      
120155 BES M12MI-NSC20B-S04G                      
11024544 99-5626-00-07                              
80050680 09-3441-287-05                             
80050567 99-3376-100-04                             
125861 BES 18 0-KB-5-F                            
6033 BEN 516-11-1000                            
11000200 99-0479-102-08                             
553608 BES 516-375-S 4-C                          
111241 BES M12ML-NOC20B-BV03-002                  
80050251 79-5027-10-04                              
146798 BMS CUJ-P-D12-R040-00                      
80050216 79-3434-32-04                              
80000471 09-3441-50-05                              
80050731 99-4226-14-07                              
80051274 99-4217-00-07                              
11024235 C12F4B3-10K-222                            
80000843 99-5113-15-05                              
80050581 99-0425-00-08                              
80000204 99-0429-55-04                              
11002445 F1280/FPV-419A3T-F1453000                  
80050641 R1048/RDMF004-00302-MT10                   
80050621 R1222/RDLF004-00302-MT10                   
11001645 R1295/RDLM004-00302-MT10                   
80051021 R1306/RDMM004-00302-MT10                   
80000814 99-5110-15-04                              
80050875 09-0415-30-05                              
80051280 F1236/FPV-418A6T-V107-3000                 
80000467 09-0145-02-07                              
80050405 99-0218-15-07                              
80001006 99-0421-00-07                              
11026511 R2288/REMF-00400-376-5000                  
80051217 09-0330-02-12                              
11007242 ST 1959/RDMF-004-00376-5000                
166977 BCS R08RR01-PSMFAC-EP02                    
170714 BCS M30B4M3-PPM20C-EP08                    
325544 BES 516-217-E5-E-S 27                      
81101412 BML-S1C0-Q53L-M400-R0-KA02                 
6014 BNN 520-UB-500                             
7750 RXD 0801-01                                
115571 BAW M18ME-UAC50B-BP01 5-GS04               
81101467 BML-S1C0-Q53L-M400-M0-KA02                 
110930 BFO N22-XA-VB-EAK-10-02                    
80050891 GEL 152 G 4096 N35                         
136865 BOS 5 HW4                                  
154161 BOS 08M-PS-RD11-S49                        
161696 SK1-25-50/10-XBX-POM                       
552391 BLS 18M-XX-1P-E4-L-05                      
121484 BES M30MG1-NSC40F-S04G                     
552256 BES 516-300-S 266-S 4                      
551655 BTA-D11-300                                
81101223 BTL5-T110-M1900-B-S103                     
127698 BES 18 0-KH-4                              
81101039 BTL5-A11-M2600-B-S32                       
122426 BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4                     
160369 BES Q40KFU-PSC40F-S04G-012                 
80050416 GEL 260 S 00500 A 00                       
120341 BTL5-A11-M0800-B-SA56-S32                  
81101076 BTL5-E17-M0030-B-DEXB-K05                  
81101075 BTL5-E17-M0060-B-DEXB-K05                  
81101074 BTL5-E17-M0085-B-DEXB-K05                  
81100998 BTL5-E17-M0098-B-DEXB-K05                  
81101089 BTL5-E10-M0080-B-DEXB-K05                  
81101140 BTL5-E10-M0100-B-DEXB-K05                  
81101093 BTL5-E10-M0100-B-DEXB-KA05                 
130034 BLS 18KF-XX-1LT-S4-L                       
166904 BCS M18T4I1-POC15G-DV02                    
161752 SK1-8-M12-PnbS-PVC-Y2                      
166887 BCS R08RR01-PSM80C-EP00 2-GS49             
122005 BAW M08EI-UAD15B-BP00 2-GS04               
115569 BAW M08EI-UAD15B-BP03                      
81101185 BML-M01-I45-A3-M0056-R0000                 
518341 BES 516-326-SA 23-03                       
325562 BES 516-208-B0-E-PU-05                     
140822 BES 516-420-S1-L                           
776817 BES 18-SM-1                                
81101512 BTL5-T110-M2750-P-S103                     
81101252 BTL5-T120-M2750-P-S103                     
157692 BTL5-S172-M2045-A-SA285-KA10               
81101626 BTL5-E10-M3000-K-SR32                      
11005104 GEL 293-X-00500-I8-0-5-3                   
81101399 BTL5-T110-M2015-B-S103                     
121005 BAW M30ME-UAC10B-S04G                      
166779 BAE SA-CS-001-NS                           
170778 BOS 23K-PU-RR10-S4                         
161732 SK1-8-34/16/8-PBS-PP-M2/Y1                 
170784 BOS 23K-PU-RD10-S4                         
327762 BES 516-210-S 27-E                         
81101345 BML-M01-I45-A3-M0031-R0001                 
166881 BCS G34VVM2-PPM20C-S04G                    
124204 BOS S-F02                                  
127964 BNS 813-D04-R12-62-10-01                   
136800 BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01                 
80051014 GEL 260-AV-00200-B-0-3-1                   
128118 BMF 32-HW-14                               
128432 BMF 32-HW-15                               
127966 BNS 813-D04-D12-62-10-01                   
127888 BNS 819-D04-L12-62-10                      
133197 BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01                 
81100104 BTL5-E10-M3000-B-S32                       
81101494 BTL5-S173-M2650-A-KA05                     
160734 BTL5-R2-M0250-A-SA278-KA10-E6              
11007352 ZFN 0856                                   
119532 RGPE 9012-V2430P-PU-05                     
142611 BES R01ZC-PSC70B-BX05-101                  
178415 BIS C-140-11/L-M10                         
166871 BCS M30BBM3-PPC20C-EP02                    
123965 BPN 30M-B-04-PU-03                         
11027219 GEL 89022                                  
336659 BOS 35K-PS-1RH-S4-C                        
81101096 BTL5-E10-M0150-B-DEXB-KA10                 
81101697 BTL5-E17-M0300-B-DEXA-K05                  
149394 BTL5-D112-M3250-P-S93                      
81101262 BTL5-E10-M1800-B-NEX-S32                   
138800 BIS M-101-01-L                             
122002 BES 517-385-MV-C                           
80002089 BKSS33M-20                                 
166844 BCS D50OO03-YPC25C-S49G                    
166893 BCS M12VVG1-NSM80G-EP02                    
161740 SK1-8-M12-PnbS-VA/PTFE                     
777422 BNN 520-UB-450                             
6018 BNN 520-UB-480                             
81000290 BNL 5307-120-4-200                         
81000177 BNL 5307-120-4-350                         
553564 BES 18 0-KH-1-F                            
126901 BES 18 0-KH-4-F                            
80051085 GEL 293-U-03500-I-0-5-3                    
8445 RPTA 1803-05                               
81101013 BTL5-E10-M0200-B-DEXB-KA10                 
11005118 GEL 293-X-005000-I4-0-5-3                  
11001213 72-6318-200-08                             
123747 BES M12EL-NSC40B-S04G-005                  
146842 BML-A013-T1000                             
149015 BES M05ED-PSC50F-EP02                      
113254 BES 515-327-SA20-S4-T                      
166995 BCS S41SS01-GPCFAG-S49G                    
134638 BOS 08M-X-RS10-03                          
124205 BOS S-C02                                  
125902 BKS-S 48-15-CP-30                          
771312 BES 30 0-KH-1                              
149156 BOS 63M-PSV-LH10-S4                        
80050823 MK 8 12-12 H7 Lenord                       
137942 BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS49               
157352 BAW G06EF-UAC20B-S49G                      
134637 BOS 08M-X-RS10-S49                         
145944 BES M18EF1-PSC20F-S04G-S                   
81101568 BTL5-E10-M3250-B-S32                       
81101021 BTL5-E10-M0210-B-DEXB-KA10                 
81100854 BTL5-T110-M3000-P-S103                     
81101242 BTL5-T130-M3000-P-S103                     
11023902 ZFN 0848                                   
80050662 R1207/RDLF004-00322-MT10                   
80050661 R1252/RDMF004-00322-MT10                   
80050521 BKS-B 20-4-PU-03                           
80050249 99-5117-15-05                              
606029 BNN 541-G-25                               
80051234 99-5613-15-05                              
80000074 79-3430-13-04                              
80051232 99-5610-15-04                              
80050762 09-0132-00-12                              
80050981 99-5605-00-03                              
80051265 F1380/FPA-415A3T-V145-3000                 
11003870 C12F-4A2-15K0                              
80051215 F1327/FPH-418A6R-V107-3000                 
80001007 79-3434-55-04                              
80000072 99-1430-822-04                             
149205 BKS S4-TM1-01                              
11001642 99-0429-286-04                             
80050735 99-0719-00-13                              
80000157 79-5001-20-04                              
11002845 99-4221-14-04                              
80000263 99-5105-15-03                              
80000656 99-5114-15-05                              
11004239 CPMA-3A2-0403                              
11023886 99-0536-24-05                              
11023887 99-0537-24-05                              
772343 BNN 520-TA-16                              
11027367 79-3102-32-03                              
11000984 99-4217-14-07                              
128876 BES 05 0-KH-2                              
11023864 SoundPipe zws1                             
80000002 79-3429-30-04                              
11027247 CPA3A1-500-110                             
11000201 99-0480-102-08                             
106022 BNN 520-81-S-20                            
11024015 C08F4A1-10K-112                            
80050568 09-0040-00-05                              
80050785 R1225/RDLF005-00201-MT10                   
80050784 R1267/RDMF005-00201-MT10                   
80000901 79-3440-12-05                              
80000509 79-3444-12-05                              
80051237 P5131/RDMF004-00302-MT1000RDL0             
80050734 99-0711-00-05                              
80050303 99-0413-10-05                              
80051233 99-5614-15-05                              
80050896 09-3432-722-04                             
80050970 F1318/FPA-418A6R-V109-3000                 
80000048 79-5008-10-03                              
120054 BES HS-01-P1-C8/Q40                        
80050515 79-3405-45-03                              
80050052 79-3408-18-03                              
80000518 79-3430-30-04                              
80000604 79-3434-30-04                              
80051011 09-3442-87-05                              
80000027 79-3414-55-03                              
80000030 79-5027-20-04                              
80051249 C3347/CN11-23A2R-410-MT10-02               
80050587 09-0131-90-12                              
80000831 79-3382-55-04                              
80050619 99-5606-00-03                              
80000858 79-3386-55-04                              
206051 BEN 516-14-50                              
11027326 99-3729-810-04                             
11024184 CPA3B3-500-110                             
80000722 99-4221-00-04                              
80050542 99-4225-70-07                              
11026946 99-5122-75-06                              
80050356 09-0341-00-14                              
80050878 R1212/RDLF005-00221-MT10                   
80050824 99-5613-00-05                              
123421 BKS-B 49-1-03                              
11001387 09-0039-00-05                              
80000800 99-5106-15-03                              
80050620 99-5610-00-04                              
80050107 99-5621-15-06                              
114960 BES 516-356-E4-C-03                        
114875 BES 516-356-E5-C-S 4                       
553945 BES 516-357-E4-Y-03                        
116930 BES 516-325-E4-C-03                        
80050065 99-5121-15-06                              
116931 BES 516-325-E5-C-S 4                       
117738 BES 516-370-E4-C-03                        
117843 BES 516-370-E5-C-S 4                       
118683 BES 516-329-E4-C-03                        
118608 BES 516-329-E5-C-S 4                       
80051260 99-5614-19-05                              
80000325 79-3405-55-03                              
11003373 99-4221-70-04                              
80050703 R1232/RDLF003-00341-MT10                   
80050700 R1274/RDMF003-00341-MT10                   
11004413 99-5681-15-07                              
80050242 09-3442-00-05                              
154514 BMS CS-M-D12-IQ40-02                       
80001503 99-4222-00-04                              
152330 BES M12MI-PSC40B-BV05                      
80050256 09-0132-80-12                              
80050727 R1336/RELF004-00246-MT10                   
80050709 R1367/REMF004-00246-MT10                   
80051261 99-5613-19-05                              
80000751 79-3436-40-04                              
80050743 99-0426-00-08                              
552306 BES M18ML-GSC70B-BV03                      
134663 BOS Q08M-X-RS10-S49                        
134664 BOS Q08M-X-RS10-03                         
148900 BKS-S196-22-PU-05                          
148264 BSB-04-F01P/8-M02M-KP-10                   
80050752 BNL-URN-120-02-80-A                        
164591 BIS C-140-11/L-M8                          
164594 BIS C-140-11/L-M6                          
81000225 BNL 5310-120-04-1500                       
80000071 72-MVA8-V                                  
121645 BAW G06EE-UAF20B-EP03-K                    
123641 BAW M18ME-UAE50B-S04G-K                    
123379 BKS-S103-CP-10                             
123383 BKS-S105-CP-10                             
619318 BFO 08 0-KB-1                              
81101044 BTL5-P1-M0590-B-DEXB-KA15                  
118234 BTL5-S112-M3606-P-S 32                     
133318 BOD 26K-LB05-S115-C                        
81000010 BNL 5304-80-02-2500                        
121947 BES 516-412-H3-L                           
552784 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-05                     
140065 BES G04ED-PSC50F-S26G                      
140069 BES M05ED-PSC50F-S26G                      
154602 BES M05ED-PSD05B-ES02-T01                  
116786 BLE 6K-NU-1E-S75-C                         
122420 BOS S-C01                                  
122423 BOS S-F01                                  
122422 BOS S-T01                                  
124206 BOS S-T02                                  
80051225 72-6333-30-08                              
120635 BOS 74K-UU-1FR-B0-Z-02                     
179009 BVS OI-3-053-E                             
150891 BTL5-E10-M0203-W-KA10                      
81100812 BTL5-E10-M0325-B-DEXB-KA10                 
81101447 BTL5-E17-M3250-B-S32                       
164158 BAE-PS-XA-3Y-24-050-009                    
553971 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03                  
11023677 BKM 7 - 6204210                            
11023676 BKM 7 - 6204250                            
166919 BCS M18T4G2-PSC15G-S04G                    
166919 BCS M18T4G2-PSC15G-S04G                    
81000223 BNL 5307-120-4-600                         
139313 BOS 2K-PS-RD10-02                          
139317 BOS 2K-PS-RH10-02                          
139324 BOS 2K-PS-RH11-02                          
550012 BIS F-200-RP                               
113938 BES 517-385-V-C-S 4                        
133723 VBAW M18ME-UDC40B-BP01                     
551336 BFO 18A-XAA-UZG-30-1 5                     
80050974 GEL 214-TN 04 A                            
80051275 GEL 260-A-V-N-1500-B-0-0-1                 
141348 BOS 18E-PO-1UB-E5-D-S 4                    
154625 BES 516-300-S322-S4-D                      
133160 BAW M08EI-UAD15B-BP00 5-GS04               
122006 BAW M08EI-UAD15B-BP01 5-GS04               
115167 BOS 6K-PU-1QA-S75-C                        
553844 BOS 18M-PA-1HA-S4-C                        
166875 BCS M30B4M3-PPM20C-EP02                    
140819 BES 516-422-H2-X-PU-05                     
124201 BOS S-M01                                  
124203 BOS S-M02                                  
81101419 BML-M02-I34-A0-M0500-C0010                 
80051164 GEL 293-TN-10000-I- 05 - 0-3-3             
80051165 GEL 293-TN-10000-I- 10 - 0-3-3             
81101366 BTL5-D112-M3302-P-S93                      
120650 BOS R-15                                   
11027218 GEL 89019                                  
130677 BIS L-500-PU10                             
139314 BOS 2K-PS-RD10-00 2-S49                    
139318 BOS 2K-PS-RH10-00 2-S49                    
139319 BOS 2K-PS-RH10-00 2-S75                    
139325 BOS 2K-PS-RH11-00 2-S49                    
139326 BOS 2K-PS-RH11-00 2-S75                    
81000288 BNL 8304-120-06-2000                       
166873 BCS M30BBM2-PPM20C-S04G                    
120677 BLE 6K-PU-1E-S49-C                         
81101384 BML-M02-I34-A0-M0500-C0002                 
81101001 BTL5-E10-M0425-B-DEXB-K05                  
81101416 BTL5-E17-M0450-B-DEXB-K05                  
139316 BOS 2K-NS-RH10-02                          
139323 BOS 2K-NS-RH11-02                          
181559 BES 516-324-SA45-E4-C-PU-05                
122021 BAW M18ME-UAC50B-BP05                      
131657 BIS L-6000-007-050-00-ST15                 
179008 BVS OI-3-051-E                             
552148 BLE 18M-PS-1P-E4-C-05                      
127333 BKS-S115-PU-20                             
127335 BKS-S116-PU-20                             
515320 BES 516-309-S 1-L                          
166760 BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002            
154237 BML-M21-I40-A0-M048/006-R0                 
325481 BES 516-215-E5-E-S 21                      
11003579 dbk-5/CDD/O/M30 E S                        
80051290 GEL 293-VN-10000-I-0-3-3                   
81101014 BTL5-E10-M0500-B-DEXB-KA10                 
81101118 BTL5-T110-M3250-P-S103                     
142086 BIS C-526-PVC-00 5                         
148488 BES 516-3048-G-E4-C-PU-02                  
160872 BGL 21-RG                                  
115284 BOS 6K-PU-1QA-C-02                         
111715 BOS 26K-PA-1HC-S 4-C                       
111716 BOS 26K-PA-1IE-S 4-C                       
122429 BLE 18MR-PA-1PP-E 5-C-S4                   
120045 BES M18EL-POC80B-S04G                      
81000212 BNL 5310-120-04-1800                       
81100955 BTL5-S175-M4000-P-S32                      
81101376 BTL5-E10-M4000-P-S 32                      
136362 BTL5-E10-M0381-W-K05                       
551475 BOS R-7-0 25                               
81100928 BTL5-P1-M0760-B-DEXB-KA15                  
81100929 BTL5-P1-M0785-B-DEXB-KA15                  
81100932 BTL5-P1-M0865-B-DEXB-KA15                  
118809 RPEM 4502P-ST                              
118810 RPTM 4502P-S49                             
133726 BAW M18ME-UDC40B-BP00 1-GS49               
161756 SK1-8-M12-PNBS-VA/PTFE-Y2                  
81200040 BKSS32M-15                                 
117557 BNN 520-81-S-500                           
906067 BNN 520-UB-600                             
116787 BLE 6K-NU-1E-C-02                          
161619 SV-45/30/15-PO                             
166896 BCS M12T4G1-POM80G-EP02                    
166895 BCS M12T4G1-PSM80G-EP02                    
80050151 GEL 154 G 4096 N 35                        
80051277 GEL 293-Y-002                              
117857 BAW M18ML-IAD80F-BV03-501                  
121388 BAW M08EI-UAD15B-BP05                      
325482 BES 516-217-E5-E-S 21                      
120749 BKS-S103/GS103-CP5                         
551315 BFO 18A-LAA-UZG-20-0 5                     
554422 BES M18EL-PSC80B-BP03                      
325545 BES 516-218-E5-E-S 27                      
11000103 Techna-Check TC-3200-350-50 A              
11000111 Techna-Check TC-3200-350-25 A              
80050102 99-5125-15-07                              
127931 BES M18MI-NOC50B-S04K                      
130962 BES M18MI-NSC80B-BV03                      
181957 BES M18MI-POC50B-S04K                      
153708 BES M18MI-PSC80B-BV02                      
127016 BES M18MI-PSC80B-BV03                      
80050851 99-5114-00-05                              
153612 BES M18MI-NSC50B-BV02                      
121460 BES M18MI-NSC50B-BV03                      
121463 BES M18MI-NSC50B-S04K                      
130215 BES M18MI-NSC80B-S04K                      
153706 BES M18MI-POC50B-BV02                      
126671 BES M18MI-POC50B-BV03                      
153704 BES M18MI-PSC50B-BV02                      
121461 BES M18MI-PSC50B-BV03                      
121462 BES M18MI-PSC50B-S04K                      
127015 BES M18MI-PSC80B-S04K                      
11000435 79-5008-30-03                              
80000892 79-3404-42-03                              
160237 BES M12ME-NOC20B-S04G-003                  
160246 BES M12ME-NOC40B-S04G-003                  
160236 BES M12ME-NSC20B-S04G-003                  
160245 BES M12ME-NSC40B-S04G-003                  
160235 BES M12ME-POC20B-S04G-003                  
160244 BES M12ME-POC40B-S04G-003                  
160234 BES M12ME-PSC20B-S04G-003                  
160243 BES M12ME-PSC40B-S04G-003                  
11024251 C12F3B2-20K-020                            
80050044 79-3427-37-04                              
11024287 99-5130-15-12                              
11002205 F1385/FPH-419A3T-F145-3000                 
80000221 79-5001-30-04                              
80050366 09-3441-116-05                             
80000646 09-0055-00-03                              
152358 BES M12MI-NSC20B-BV05                      
80050208 09-0132-90-12                              
80000893 79-3427-14-04                              
906076 BNN 520-UB-80                              
550791 BES 516-366-S 4-C                          
80000830 99-0437-57-05                              
550800 BES 516-3031-S 4-C                         
152353 BES M12MI-POC20B-BV05                      
152331 BES M12MI-PSC20B-BV05                      
80050754 99-5614-00-05                              
774701 BEN 516-14-40                              
80050168 99-5122-15-06                              
80050956 09-4442-00-05                              
80050506 09-0428-90-08                              
525191 BKS-S 19-1-03                              
525211 BKS-S 20-1-03                              
154927 BKS-S 117-R01                              
80050010 99-5171-15-08                              
11005033 F1230/FGV-406A6T-N107-3000                 
11024161 C12F3A2-20K-020                            
120805 BMF 305K-R-PS-F-3-03                       
11002710 F1444/FPV-419A3T-N108-6000                 
80000193 32-1313-300-510                            
80000191 99-4226-70-07                              
80000020 79-3439-15-05                              
167841 BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-003            
80050354 79-3434-28-04                              
80000961 79-3434-37-04                              
80050109 99-5126-15-07                              
80050788 99-5182-15-07                              
11005005 99-0524-52-04                              
11003496 BKM 7 - 6105101                            
80050183 99-5622-15-06                              
125338 BES M08MH1-NSC20B-S04G                     
80050979 09-0454-00-14                              
80003003 99-4637-00-06                              
80050108 99-5671-15-08                              
80000473 99-1429-812-04                             
80001502 99-1430-812-04                             
80000651 99-1430-814-04                             
11003388 99-4222-14-04                              
11000795 F1396/FMV303A6T-V209-3000                  
80050995 R1219/RDLF003-00301-MT15                   
80050825 09-3441-700-05                             
11024187 CPA3A2-500-320                             
165375 BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050            
11024292 CPA3B2-500-320                             
80000730 09-0030-02-12                              
80000196 79-3381-55-04                              
552313 BKS-S 19-13-03                             
80050341 09-0105-70-03                              
80050176 99-5172-15-08                              
11007425 99-2030-20-12                              
80051239 F1345/FPA-415A3T-V145-0300RELM             
80050247 09-0101-25-02                              
126064 BES M12MI-POC20B-BP03                      
81000247 BNL 5307-120-02-1500                       
134633 BOS 08M-PS-RE10-03                         
8444 RPTA 3005-05                               
134655 BOS Q08M-PS-RE10-S49                       
134630 BOS 08M-PO-RE10-S49                        
134629 BOS 08M-PS-RE10-S49                        
551353 BFO 18A-XAF-MZG-15-0 5                     
551354 BFO 18A-XAG-MZG-15-0 5                     
81101485 BML-M02-I45-A3-M0041-R0001                 
81101198 BNL 5307-120-04-1000                       
128054 BMF 10E-HW-19                              
517881 BAW 018-PF-1-K-03                          
181946 BES M18ML-PSC12E-S04G-W                    
327766 BES 516-216-E5-E-S 27                      
81100171 BTL5-E10-M3750-B-S32                       
115440 BES 08 0-KH-3L                             
8845 BOS 20K-ZU-1FR-S75-C                       
551344 BFO 18A-XAA-SMG-30-0 5                     
551364 BFO 18A-XAC-SMG-30-0 5                     
166877 BCS M30B4M2-PPM20C-S04G                    
81000253 BNL 5307-120-4-790                         
80051276 GEL 293-VN-01250-L-0-0-1-S                 
133319 BOD 26K-LBR04-S115-C                       
133317 BOD 26K-LBR05-S115-C                       
81101144 BTL5-E10-M3200-B-KA05                      
150711 PROX 3D11-PAF7L0-ZACA0                     
11027155 BP-RPE-1804N-PU-02                         
167020 BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08                
161014 BNS 819-D05-D12-62-10                      
182459 BNS 819-D05-R12-62-10                      
131885 BIS L-6003-025-050-03-ST12                 
132567 BIS L 6002-019-050-03-ST11                 
81101031 BTL5-T110-M3500-P-S103                     
11003075 ZFN 0781                                   
11004685 GEL 214UN01B                               
81101267 BTL5-T110-M2750-B-S103                     
140321 BNP 29-02-D12-100                          
161601 SK-1-M5-b-VA/PTFE                          
153147 BCS M30KN2-UST15G-AV02                     
551352 BFO 18A-XAF-SMG-15-0 5                     
140738 BOS 18MR-NA-LD10-02                        
140745 BOS 18MR-NA-LD10-S4                        
140739 BOS 18MR-PA-LD10-02                        
140747 BOS 18MR-PA-LD10-S4                        
140759 BOS 18M-PA-LD10-02                         
140767 BOS 18M-PA-LD10-S4                         
161865 SK-HT250-20-M30-nb-VA/PTFE                 
80051195 BKM LIN B - 63 04 224                      
81101543 BML-M02-I45-A0-M0106-R0000                 
11027260 CSPC3A2-20K-394                            
113018 BNN 520-81-S-520                           
142609 BES R01ZC-PSC50B-BX00 2-GS04-W01           
902820 BES 516-326-SA11                           
166967 BCS D50OO04-PPCFAC-EV02                    
144811 BMS CU-M-D12-A040-00                       
122750 BTA-E10-0200-E-SA42                        
8575 BOS 65K-1-M110T-1                          
8570 BOS 65K-5-M110T-1                          
8852 BOS 65K-5-M110T-2P-S 4                     
136454 BIS S-501-PU1-05                           
166959 BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02                    
551341 BFO 18A-XAA-MZG-30-1                       
123736 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K                    
164453 BAE LX-VS-RR100                            
81101045 BTL5-H132-M4000-P-S92                      
128541 BTL5-E10-M4250-P-S32                       
130033 BLS 18KW-XX-1LT-S4-L                       
155273 BES Q80KA-PSH40B-S04Q                      
127963 BNS 813-D04-R12-62-12-04                   
166761 BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002            
166861 BCS M18VVG2-PSC80C-S04G                    
514612 BES 516-300-S 145-05                       
161872 SNG-230AC/24DC-T                           
124332 BES M18EL-PSC80B-BP05                      
140955 BLT 18KF-001-P-S4                          
153131 BOS 12M-XT-LS11-S4                         
122912 BES 516-300-S 240-D-PU-05                  
161710 SK1-8-M18-PBS-PVC-Y2                       
80051181 BKM 8 PB - 62 04 251                       
137319 BES 516-3048-G-E4-C-S26-00 3               
517782 BES 516-335-AO-X-PU-05                     
612167 ADAPTER BFO 30-A1                          
81101143 BTL5-A11-M0700-B-DEXA-KA05                 
80051177 BKM 8 PB - 63 04 237                       
80050850 99-5605-75-03                              
11023705 99-0430-282-04                             
11023701 99-0430-292-04                             
80001510 99-0436-55-05                              
80050903 BTL6-R1115                                 
80050562 99-5622-19-06                              
80050355 09-0342-00-14                              
11007423 99-2029-20-12                              
80050057 79-3382-59-04                              
772890 BNN 520-81-S-10                            
80000275 99-0217-70-07                              
80050106 99-5672-15-08                              
123437 BKS-B 41-1-PU-03                           
11004459 09-0109-25-04                              
119874 BOS 12-SM-1                                
80051029 99-0218-70-07                              
11002183 09-3481-116-08                             
80050436 99-5621-19-06                              
80051188 09-0454-80-14                              
552945 BKS-S 49-1-03                              
80050485 BKS-B 20-8-PU-03                           
80000917 79-3404-52-03                              
11003210 99-5614-75-05                              
551071 BKS-S 48-03                                
11005483 F1131/FGV-415A3T-N108-3000                 
527041 BES 516-355-E4-Y-03                        
552582 BES 516-355-E5-Y-S 4                       
554004 BES 516-360-E4-Y-03                        
527341 BES 516-361-E4-Y-03                        
552581 BES 516-367-E5-Y-S 4                       
120040 BES 516-326-E5-C-S 4                       
552584 BES 516-3026-E5-Y-S 4                      
554007 BES 516-360-E5-Y-S 4                       
115375 BES 516-326-E4-C-03                        
152372 BES M12MI-PSC40B-BV06                      
80050049 99-4638-00-06                              
80050480 BKS-B 20-4-PU-05                           
11004056 09-0109-19-04                              
80000148 99-0406-70-03                              
80050794 99-5622-00-06                              
117104 BES 516-356-E4-C-05                        
117103 BES 516-325-E4-C-05                        
80000316 79-3404-45-03                              
80050996 99-5671-00-08                              
125926 BES M08MH1-POC15B-S04G                     
141933 BES M08MH1-PSC20B-S04G                     
80000897 79-3427-30-04                              
124863 BES M08MI-NSC15B-BV03                      
141936 BES M08MI-PSC15B-BV03                      
127708 BES M08MH1-NOC15B-S04G                     
126537 BES M08MH1-NSC15B-S04G                     
141932 BES M08MH1-PSC15B-S04G                     
148846 BES M08MI-NSC15B-BV02                      
148848 BES M08MI-NSC20B-BV02                      
125511 BES M08MI-NSC20B-BV03                      
11004526 09-0428-30-08                              
148850 BES M08MI-POC15B-BV02                      
125050 BES M08MI-POC15B-BV03                      
148852 BES M08MI-PSC15B-BV02                      
148854 BES M08MI-PSC20B-BV02                      
141937 BES M08MI-PSC20B-BV03                      
106023 BNN 520-81-S-40                            
80000094 99-0437-15-05                              
80000070 09-0440-00-04                              
152355 BES M12MI-NSC20B-BP03                      
152356 BES M12MI-NSC40B-BP03                      
80050246 09-0102-25-02                              
150085 BES M12MI-POC40B-BP02                      
125828 BES M12MI-POC40B-BP03                      
152354 BES M12MI-PSC20B-BP03                      
150205 BES M12MI-PSC40B-BP02                      
152351 BES M12MI-PSC40B-BP03                      
80050231 79-5000-30-04                              
11026440 99-1436-810-05                             
11026441 99-1437-810-05                             
80000347 79-5009-20-04                              
80050702 R1081/RDLF004-00342-MT10                   
80000394 79-5301-06-04                              
80050699 R1279/RDMF004-00342-MT10                   
11024280 99-5630-16-12                              
80001508 99-0436-110-05                             
80050340 09-0109-70-04                              
11000135 99-5114-75-05                              
80050382 79-3436-52-04                              
553959 BES 516-378-S 4-C                          
80050339 09-0106-70-03                              
150662 BES M08EH-NOC15B-S04G                      
80050047 09-0029-02-12                              
11024657 C12F4A2-10K-322                            
11026895 CA-5P8-000-A00                             
11005778 09-3443-00-05                              
123653 BES M18MI-NSC50B-BV05                      
121459 BES M18MI-PSC50B-BV05                      
80050494 99-5122-09-06                              
553712 BES 516-3026-B0-C-05                       
11004458 09-0110-25-04                              
80050849 99-5613-75-05                              
11023837 99-0536-52-05                              
11023838 99-0537-52-05                              
551710 BKS-S 41-05                                
11002218 R1885/REMF613-00373-5000                   
106046 BEN 516-13-50                              
206052 BEN 516-14-100                             
80050314 99-4218-70-07                              
123418 BKS-B 48-1-05                              
123422 BKS-B 49-1-05                              
152352 BES M12MI-PSC20B-BV07                      
11001406 F1378/FPV-415A3T-F145-0300RELM             
80000606 79-5027-50-04                              
80050495 99-5121-09-06                              
515790 BKS-S 8-3                                  
80000137 79-5301-10-04                              
80000298 09-0440-00-04-C                            
80051282 09-3441-22-05                              
80050697 R1077/RDMF614-00302-MT10                   
80050313 99-4217-70-07                              
80050997 99-5672-00-08                              
80050933 F1228/FTV-306A6R-V209-3000                 
80051113 F1355/FPH419A3T-F145-0300-RELM             
80000793 99-0437-186-05                             
134634 BOS 08M-PO-RE10-03                         
325493 BES 516-216-E5-E-S 21                      
123993 BIS C-522-PVC-02                           
137174 RPT-3008-P-PU-01                           
999992 BES 20 0-BS-1                              
166911 BCS M12T4D2-PSM80G-S04G                    
110372 BAW M18ML-UAD80F-S04G                      
514352 BAW 018-PB-1-K-05                          
517882 BAW 018-PF-1-K-05                          
11000469 72-6310-300-04                             
116314 BLS 18E-XX-1P-SA 1-S 4                     
80050042 BKS-S33M-25                                
140056 BES G04ED-PSC50F-EP05                      
553624 BES 30 0-KH-1-F                            
122541 BPN 18M-F-03-PU-03                         
155771 BOS Q08M-PS-RD11-02                        
150947 BOS Q08M-PS-RD11-S49                       
523190 BCS 20MG10-XPA1Y-8B-03                     
134911 BES 516-3048-G-E4-C-PU-05                  
125724 BCS M30KN2-NSC18G-AV02                     
134639 BOS Q08M-PS-RD10-S49                       
117878 RXT 1805-PU-05                             
111168 BES 12 0-KH-3L                             
151920 BOS 08M-PS-RD11-02                         
134612 BOS 08M-PS-RD10-S49                        
166866 BCS M18B4G2-NSC80C-S04G                    
166862 BCS M18B4G2-PSC80C-S04G                    
125728 BCS M30KN2-PSC18G-AV02                     
336626 BES 516-449-BO-L-05                        
134660 BOS Q08M-PO-RE10-03                        
554051 BES 516-356-SA12-E5-T-S4                   
148921 BKS-S196-21-PU-10                          
551337 BFO 18A-XAA-UZG-30-2                       
551351 BFO 18A-XAE-UZG-30-0 5                     
514341 BAW 030-PB-1-K-03                          
111425 BES 516-3013-G-SA 2-S 49-C                 
80051176 BKM 8 PB - 63 04 236                       
124344 BOD 66-HW-1                                
128528 BES 12 0-KB-4-F                            
554489 BES 08 0-KB-4-F                            
554128 BES 08 0-KH-2S/W                           
517871 BAW 030-PF-1-K-03                          
138659 BTL5-P1-M5000-P-KA05                       
136897 BTL5-P1-M5000-P-S32                        
11004843 GEL 293-TN-06000-L-0-3-1-S                 
514351 BAW 018-PB-1-K-03                          
120637 BOS 74K-UU-1FS-B0-Z-02                     
150827 BES 516-324-SA33                           
326172 BNL-TRN-1204-80-A                          
81101455 BML-M01-I34-A3-M0050-R0000                 
11003753 GEL 293-TN-08000-L-0-3-3-S                 
11000884 GEL 293-TN-10000-L-0-3-1-S                 
132630 BIS L-6020-007-050-00-ST15                 
121595 BAW M08EI-UAD25F-BP03                      
153943 BES M05ED-PSC50F-EP00 3-GS04               
80051161 MIL26D05M                                  
551308 BFO 18A-LAA-MZG-20-0 5                     
121465 BES 517-385-M3-CW-S                        
81000013 BNL 5306-120-03-200                        
180512 BES 516-211-E5-E-S 21                      
124764 BES 516-3007-SA5-S16                       
147603 BTL5-S132-M0077-W-KA10                     
81101415 BTL5-A11-M1000-B-DEXA-K05                  
553767 BMF 32-HW-16                               
81101047 BTL5-H132-M4000-P-S94                      
143563 BMS RS-M-D12-0250-00                       
81101440 BML-M01-I35-A3-M0060-R0000                 
167019 BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08                
166837 BCS D30T401-PSC15C-EP02                    
81101305 BML-M01-I45-A3-M0100-R0000                 
132952 BIS C-133-05/L                             
514342 BAW 030-PB-1-K-05                          
517872 BAW 030-PF-1-K-05                          
80050132 GEL 8810-0-D-1                             
554347 BFO CT                                     
81101022 BTL5-E10-M0550-B-DEXB-KA10                 
156225 BFO D25-LA-CD-EAK-110-02                   
551253 BES 516-300-S 255                          
81101254 BML-M01-I34-A3-M0034-R0002                 
164152 BAE-PS-XA-1W-24-100-004                    
128793 BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00 1                  
81000115 BNL 5306-080-3-200                         
123661 BAW M30ME-UAC15F-S04G                      
145188 BIS L-101-05-L-RO                          
11028217 99-5130-75-12                              
150374 BES M18MI-NSC80B-BV05                      
127017 BES M18MI-PSC80B-BV05                      
80050422 09-0110-70-04                              
80000852 09-0113-70-05                              
80050384 09-0114-70-05                              
80000683 31-1313-500-520                            
126723 BKS-S141-00                                
139893 BKS-S142-00                                
80050890 99-5671-19-08                              
11000190 99-5121-75-06                              
11005034 F1015/FEK-110A0T-N107-2000                 
80050408 99-5621-75-06                              
772344 BNN 520-TB-25                              
11003628 09-4442-22-05                              
120162 BES M12MI-NSC20B-BP05                      
80050665 99-0429-115-04                             
80000791 79-5001-05-04                              
126958 BES M12MI-PSC20B-BV10                      
525212 BKS-S 20-1-05                              
525732 BKS-S 20-2-05                              
126900 BES 30 0-KH-4-F                            
80050859 79-3440-55-05                              
11001961 99-4222-70-04                              
525192 BKS-S 19-1-05                              
777047 BEN 516-13-40                              
776120 BEN 516-14-63                              
776297 BEN 516-14-80                              
774249 BEN 516-14-90                              
80000921 32-1313-500-520                            
11024001 C12F-5B2-10K1                              
80000997 09-0033-00-03                              
11003855 C12F-4B2-20K0                              
524092 BES 516-3026-E4-Y-05                       
772345 BNN 520-TB-40                              
772346 BNN 520-TB-63                              
80050209 09-0508-90-16                              
11003950 99-0421-70-07                              
11003949 99-3362-00-04                              
123419 BKS-B 48-1-PU-03                           
80000996 99-5672-19-08                              
11005207 99-5682-75-07                              
124171 BES M08MI-PSC20B-BP03                      
81101618 BML M02-I45-A0-M0026-R0000                 
80000959 09-0440-10-04                              
80000032 09-0453-80-14                              
11001729 P5232/RDLF004-00302-MT1000RDLM             
80050260 99-5129-15-12                              
554126 BKS-S 74-3-03                              
110852 BKS-S 81-00                                
110851 BKS-S 82-00                                
80000082 79-5003-10-04                              
122530 BKS-S 91-00                                
80000648 79-5301-20-04                              
80050325 79-3430-46-04                              
80050398 79-3436-62-04                              
152362 BES M12MI-NSC40B-BP05                      
131525 BES M12MI-POC20B-BP05                      
126825 BES M12MI-POC40B-BP05                      
152371 BES M12MI-PSC40B-BP05                      
80050516 99-0414-10-05                              
160240 BES M12MD-NSC20B-BP02-003                  
160249 BES M12MD-NSC40B-BP02-003                  
160239 BES M12MD-POC20B-BP02-003                  
160238 BES M12MD-PSC20B-BP02-003                  
160247 BES M12MD-PSC40B-BP02-003                  
152357 BES M12MI-PSC20B-BP05                      
160241 BES M12MD-NOC20B-BP02-003                  
160250 BES M12MD-NOC40B-BP02-003                  
11024261 C12F4A2-20K-022                            
152369 BES M12MI-PSC40B-BV10                      
80050336 79-5050-20-03                              
11007196 09-3482-700-08                             
80051094 F1193/FTV315A4R-V110-3000                  
80050745 99-5629-15-12                              
150208 BES 516-343-E4-C-03                        
11023968 F2102/FEK-110A0T-N107-3000                 
11007637 R2143/RDLF614-00302-MT10                   
165379 BCC M425-0000-1A-003-PX0434-100            
80000314 79-5008-20-03                              
150214 BES 516-324-E4-C-03                        
150207 BES 516-383-E4-C-03                        
120964 BES 516-326-E4-C-05                        
166849 BCS M12VVD2-PSM40C-S04G                    
81000280 BNL 5306-160-02-0150                       
81000279 BNL 5306-160-02-0170                       
121540 BAW M18MM-UAZ50B-BP05-505                  
81000002 BNL 5304-80-03-2500                        
129960 BES M12EI1-PSC20N-S04G-S                   
81000125 BNL5310-120-04-2000                        
130554 BIS L-860-0-005-E                          
161702 SK1-4-M12-PBS-PVC-Y2                       
81000129 BNL 5306-080-2-200                         
81000141 BNL 5306-100-3-110                         
81000142 BNL 5306-100-3-200                         
81000134 BNL 5306-120-02-200                        
81000205 BNL 5306-80-02-200                         
81000169 BNL 5306-80-2-110                          
81000174 BNL 5306-80-2-75                           
81000175 BNL 5306-80-3-75                           
116315 BLE 18E-PS-1P-SA 1-S 4                     
11004956 GEL 293-TN-005680-L-0-3-3-S                
115657 BES 18 0-KH-3L                             
81101030 BTL5-T110-M3060-B-S103                     
81000245 BNL 5306-080-02-090                        
81000243 BNL 5306-080-02-180                        
81000244 BNL 5306-080-03-090                        
147539 BOS 08M-PO-RD11-S49                        
514353 BAW 018-PB-1-K-10                          
81101112 BTL5-S173-M3325-B-S32                      
158048 BFO D22-XA-ED-EAK-250-02                   
325499 BES 516-215-E5-E-S 5                       
161698 SK1-4-M12-PbS-PVC                          
11023782 ZFN 0884                                   
135241 BAW R06AC-UAF20B-EP03                      
128400 BAW R06AC-UAF20B-S49G                      
164352 BTL7-E100-M4800-A-S32                      
81101632 BTL5-T120-M4000-P-S103                     
116078 BIS C-605-027-650-05-ST4                   
121590 BIS C-605-027-651-05-ST4                   
6019 BNN 520-UB-800                             
153180 BFB 75K-001-P-S75                          
122427 BOS 18M-PS-1HA-E 5-C-S4                    
119849 BOS R-13                                   
999984 BOS 18-SM-1                                
162042 BTL5-E17-M0225-S-SA241-K15                 
160823 BNI IOL-709-000-K006                       
159240 BNI IOL-710-000-K006                       
554130 BES 12 0-KH-2L/W                           
554129 BES 12 0-KH-2S/W                           
118808 RPEM 4502P-ST05                            
8447 RPEA 1803N-05                              
8446 RPEA 1803P-05                              
325483 BES 516-218-E5-E-S 21                      
140736 BOS 18MR-NA-LR10-02                        
140737 BOS 18MR-PA-LR10-02                        
140744 BOS 18MR-PA-LR10-S4                        
129035 BIS L 6022-019-050-03-ST14                 
6112 BOS 18-WS-1                                
772532 BOS 12-WS-1                                
81101026 BTL5-T110-M4000-P-S103                     
134651 BOS Q08M-PS-PR10-03                        
134625 BOS 08M-PS-PR10-03                         
81101486 BML-M02-I45-A3-M0056-R0001                 
80050402 BR5-1202-D                                 
81101187 BML-M01-I45-A3-M0106-R0000                 
140728 BES 517-224-M4-E                           
181330 BIS Z-SW-007-DLL                           
81101293 BTL5-A11-M1200-B-DEXB-KA15                 
770787 BNN 520-UB-700                             
778510 BNN 520-UB-750                             
122724 BES 516-300-S 135-S 4-D       
BES 516-300-S135-S4-D              
122726 BES 516-300-S 163-S 4-D   
BES 516-300-S163-S4-D                 
183471 BES 516-300-S 164-S 4-D                    
325501 BES 516-217-E5-E-S 5                       
162697 BTL5-E17-M0305-S-SA241-K15                 
554491 BES 18 0-KB-4-F                            
162659 BTL5-A11-M4300-B-S32                       
80000586 99-1437-812-05                             
80050237 99-1437-814-05                             
123017 BES M12MI-PSC20B-BP00 8-GS04               
80000092 99-4606-15-12                              
80050236 99-1436-812-05                             
80050012 99-1436-814-05                             
80000217 79-3384-55-04                              
80050918 99-0430-05-04                              
11005509 99-0421-10-07                              
124864 BES M08MI-NSC15B-BV05                      
125513 BES M08MI-NSC20B-BV05                      
123930 BES M08MI-PSC15B-BV05                      
124453 BES M08MI-PSC20B-BV05                      
141802 BKS-S 19-1-PU-03                           
11024185 CPA3A1-500-320                             
141807 BKS-S 20-1-PU-03                           
144145 BKS-S 40-1-PU-03                           
11026468 C08F3A1-10K-320                            
11007189 99-4603-00-09                              
11023460 99-5462-40-19                              
80000335 99-0414-70-05                              
125098 BES M08MI-POC15B-BV05                      
11005065 99-2442-12-04                              
80000399 99-5625-75-07                              
80000084 99-5626-75-07                              
80051220 09-4441-22-05                              
11004699 99-4601-10-09                              
552946 BKS-S 49-1-05                              
80050842 R1264/RDMF004-00302-MT15                   
551089 BKS-S 48-05                                
125051 BES M08MI-POC15B-BP03                      
106024 BNN 520-81-S-60                            
80000365 79-3404-55-03                              
80051106 R1284/RDMF005-00241-MT10                   
80003004 99-4635-00-06                              
11027362 79-3107-35-04                              
123425 BKS-B 49-4-03                              
106047 BEN 516-13-100                             
126770 BES M18MI-POC50B-BP03                      
120802 BKS-B 20-4-PU-01 5                         
80050541 09-0121-25-06                              
80000879 79-5006-10-03                              
80001507 99-5630-15-12                              
80050409 99-5622-75-06                              
80050596 78-3430-37-04                              
11024378 09-0171-79-08                              
80050486 BKS-B 20-8-PU-05                           
80050055 99-5672-75-08                              
80000995 79-5003-20-04                              
80000674 79-5301-30-04                              
80000385 79-5704-10-03                              
80001012 79-6420-10-02                              
80050399 09-0125-70-07                              
157808 BES M08EF-PSC15B-BP02                      
523542 BES 516-367-E4-Y-05                        
525201 BKS-S 19-3-03                              
551611 BKS-S 20-12-PU-03                          
525241 BKS-S 20-3-03                              
551799 BKS-S 20-4-03                              
551809 BKS-S 20-5-03                              
551814 BKS-S 20-6-03                              
127864 BES M30MI-NOC10B-S04K                      
80050982 99-5629-00-12                              
80050858 79-3444-55-05                              
80050158 79-5001-70-04                              
80000741 79-5328-06-04                              
165328 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-100            
11005066 99-2443-12-04                              
124865 BES M08MI-NSC15B-BP03                      
123929 BES M08MI-PSC15B-BP03                      
166854 BCS M18B4M-PSC80C-EV02                     
551348 BFO 18A-XAE-MZG-30-0 5                     
527181 BFO 18A-XAF-MZG-15-1                       
527211 BFO 18A-XAG-MZG-15-1                       
166825 BCS M12T4G1-PSM40C-EP02                    
166827 BCS M12T4G1-NSM40C-EP02                    
166826 BCS M12T4G1-POM40C-EP02                    
166821 BCS G10T4H-PSM40C-EP02                     
80051198 BKM LIN B - 63 04 225                      
119533 RGPT 4008-V1220A-PU-05                     
119534 RGPT 4008-V1220B-PU-05                     
123637 BES M18EL-POC12E-S04G                      
122425 BOS 18MR-PS-1HA-E 5-C-S4                   
153181 BFB 75K-001-P-02                           
139472 BCS M30KM7-PPH15G-S04U                     
161671 SK1-4-M12-PBO-VA/PTFE                      
336637 BES 516-418-E4-L-02                        
161682 SK1-4-M12-PbS-VA/PTFE-Y2                   
81101509 BTL5-E10-M1025-B-DEXB-KA05                 
775390 BOS 18-BL-1                                
125801 BCS M12EG2-XXS10B-BT01-GZ01501             
80050034 BKS-S32M-30                                
121364 BES 517-134-M6-H-S 4                       
151130 BOS Q08M-PS-PR11-S49                       
8846 BOS 20K-ZU-1FR-C-PU-02                     
121216 BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00 2               
134092 UC-232A USB/RS232                          
140756 BOS 18M-PA-LR10-02                         
140765 BOS 18M-PA-LR10-S4                         
80050033 BKSS32M-20                                 
144332 RHVT-Q15-D2450-PU05                        
81101127 BTL5-E10-M3650-B-KA05                      
122727 BES 516-300-S 162-S 4-D                    
127336 BKS-S116-PU-25                             
122424 BOS 18MR-PS-1QB-E 5-C-S4                   
129961 BES M18EG1-PSC50S-S04                      
180057 BTL5-E10-M4250-K-SR32                      
153761 BES 516-371-SA10-02                        
81101505 BML-M01-I45-A3-M0060-R0010                 
137060 BIS C-300-01                               
137059 BIS C-300-05                               
137056 BIS C-306-01                               
123746 BOS 12M-PS-1N1I-S 4-C                      
164598 BTL5-T120-M4250-P-SA303-S103               
11026549 GEL 2161Y006                               
149572 BOS 21M-XT-IS11-S4                         
80002022 BTA00                                      
8638 BES IKZ-475 38-G-S4                        
164897 BNS 819-D06-D12-62-10                      
81200061 BKS-S33M-30                                
127334 BKS-S115-PU-25                             
11024043 TK91A - 6304245                            
136906 BWL 2222B-001-S4                           
140768 BOS 18M-NA-LE10-S4                         
166834 BCS M12T4D2-POM40C-S04G                    
166833 BCS M12T4D2-PSM40C-S04G                    
143369 BTL5-E10-M4100-K-SR32                      
81101465 BTL5-E10-M1400-B-DEXB-K05                  
553874 BTA-H11-240                                
81101613 BML-S1E0-Q53K-M400-P0-KA02                 
782065 BTL2-S-4414-4 Z-EX                         
127575 BTL6-P110-M0110-A1-S115                    
127577 BTL6-P110-M0125-A1-S115                    
127578 BTL6-P110-M0130-A1-S115                    
325500 BES 516-216-E5-E-S 5                       
164908 BNS 819-D03-D16-62-10                      
325496 BES 516-212-E5-E-S 5                       
553540 BES 516-541-B0-H-PU-05                     
551313 BFO 18A-LAA-UZG-20-1                       
8442 RPEA 3005N-05                              
8443 RPEA 3005P-05                              
125581 BAS K-H0O-ADT-S 4                          
125278 BAS K-H0S-ADT-S 4                          
11000070 FA11-0506                                  
11003952 08-1124-000-001                            
11027313 08-2616-000-000                            
11002098 FA44-0015                                  
11002231 FA52-0040                                  
80050971 FA44-0009                                  
80000038 40-R03-0122                                
11000864 08-1200-100-074                            
160929 BES M08EE-PSC15B-S49G                      
148845 BES M08MI-NSC15B-BP02                      
124191 BES M08MI-NSC15B-S49G                      
80000396 99-0437-105-05                             
126745 BES M08MI-NSC20B-S49G                      
148849 BES M08MI-POC15B-BP02                      
156072 BES M08MI-POC20B-S49G                      
148851 BES M08MI-PSC15B-BP02                      
141934 BES M08MI-PSC15B-S49G                      
141935 BES M08MI-PSC20B-S49G                      
906050 BNN 520-81-S-16                            
180140 BES M08EC-PSC20B-S49G                      
80000721 79-5100-10-03                              
148847 BES M08MI-NSC20B-BP02                      
125510 BES M08MI-NSC20B-BP03                      
148853 BES M08MI-PSC20B-BP02                      
80000983 99-1429-814-04                             
80000271 79-3408-34-03                              
80000628 79-3384-59-04                              
11007426 09-0343-02-19                              
123654 BES M18MI-NSC50B-BP03                      
153705 BES M18MI-POC50B-BP02                      
153703 BES M18MI-PSC50B-BP02                      
123651 BES M18MI-PSC50B-BP03                      
11027120 79-3110-35-04                              
11027119 79-3108-35-04                              
306069 BEN 516-14-120                             
80050045 99-4636-00-06                              
11003911 99-0436-05-05                              
11003912 99-0436-15-05                              
11004398 99-0437-135-05                             
11024499 C08F4B1-10K-322                            
11024498 C08F4A1-10K-322                            
11001615 F1023/FEK-110A0R-N107-6000                 
142295 BES M08MG-USC20B-BP03                      
80000416 79-3430-21-04                              
80000806 79-3434-21-04                              
80050029 79-5003-30-04                              
554125 BKS-S 75-3-03                              
606030 BNN 541-G-40                               
165331 BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100            
141815 BKS-S 48-PU-03                             
141563 BKS-S 49-1-PU-03                           
126087 BES M08MI-PSC15B-BV06                      
554343 BFO D22-LA-BC-10                           
7523 RSC 4/7                                    
80050768 R1262/RDMF003-00301-MT20                   
80000792 99-5126-75-07                              
80050239 99-0425-10-08                              
126957 BES M18MI-PSC50B-BV10                      
130207 BES M18MI-PSC80B-BV10                      
127863 BES M30MI-NSC10B-S04K                      
127865 BES M30MI-POC10B-S04K                      
127337 BES M30MI-PSC10B-S04K                      
80003005 99-4605-00-12                              
128468 BES M08MI-NSC15B-BV00 65                   
160974 BES M08EE-NOC15B-S04G-003                  
160963 BES M08EE-NOC15B-S49G-003                  
160975 BES M08EE-NOC20B-S04G-003                  
160776 BES M08EE-NOC20B-S49G-003                  
160979 BES M08EE-NSC15B-S04G-003                  
160964 BES M08EE-NSC20B-S04G-003                  
160774 BES M08EE-NSC20B-S49G-003                  
80000564 99-4632-15-19                              
160978 BES M08EE-POC15B-S04G-003                  
160943 BES M08EE-POC15B-S49G-003                  
160955 BES M08EE-POC20B-S04G-003                  
160773 BES M08EE-POC20B-S49G-003                  
160953 BES M08EE-PSC15B-S04G-003                  
160950 BES M08EE-PSC15B-S49G-003                  
160980 BES M08EE-PSC20B-S04G-003                  
160772 BES M08EE-PSC20B-S49G-003                  
80050210 09-0454-90-14                              
165367 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-100            
80050250 99-5451-15-14                              
80050120 09-0122-25-06                              
111235 BES M08EL-NOC15B-BV05-002                  
80000889 99-1430-824-04                             
11004857 99-4602-00-09                              
11005234 99-4633-00-19                              
80051189 09-0464-80-19                              
80050300 79-5032-20-03                              
11027324 FB23504                                    
11000496 99-4645-00-06                              
80050304 99-0430-15-04                              
11007572 99-3725-810-04                             
11007680 99-3726-810-04                             
80000145 09-3481-00-08                              
80000445 99-4607-00-12                              
80000305 09-0121-70-06                              
80050172 99-0720-00-13                              
11007190 99-4604-00-09                              
11024236 C12F4B3-10K-122                            
122026 BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00 2                 
136761 BES M18MI-POC50B-BV05                      
11007042 F1421/FPV-F86A2R-V112-3000                 
130305 BMF 305K-R-US-L-3-03                       
80000045 79-3444-15-05                              
11004700 99-4604-10-09                              
123655 BES M18MI-NSC50B-BP05                      
80051190 99-5651-15-14                              
11003095 F1451/FIV-415A3TV1450300RELM               
127574 BTL6-P110-M0075-A1-S115                    
136907 BWL 2222C-001-S4                           
11023760 ZFN 0748                                   
772016 BOS 12-LT-1                                
80050438 72-6312-100-08                             
81000009 BNL 5304-160-02-2500                       
125723 BCS G34KN2-PSC24G-AV02                     
145175 BCS M18KM3-PSC80G-BV02                     
120750 BKS-S103/GS103-CP10                        
148899 BKS-S196-22-PU-10                          
81000006 BNL 5306-100-04-100                        
81000220 BNL 5306-120-04-100                        
147131 BMS CC-M-D12-B-00                          
136120 BIS M-6003-025-050-03-ST12                 
81101087 BTL5-P1-M2345-B-DEXB-KA15                  
81101610 BTL5-E10-M1550-Z-DEXB-KA05                 
119850 BOS R-12                                   
81101386 BML-S1E0-Q53G-M400-P0-KA02                 
81000275 BNL 5306-120-04-200                        
80000874 80552
11004493 GEL 8180-A0-S0-0-0-0                       
554132 BES 18 0-KH-2L/W                           
554131 BES 18 0-KH-2S/W                           
126962 BTL5-E10-M4520-K-SR32                      
128870 BES 12 0-KB-602-04/12                      
551342 BFO 18A-XAA-MZG-30-1 5                     
183372 BTL5-C10-M4300-K-K10                       
127573 BTL6-P110-M0050-A1-S115                    
127683 BTL6-P110-M0100-A1-S115                    
136921 BTL6-A110-M0050-A1-S115                    
127634 BTL6-A110-M0100-A1-S115                    
81101491 BML-M02-I45-A3-M0116-R0000                 
115434 RPEA 3005P-10                              
149571 BOS 21M-PUS-RH12-S4                        
125212 BIS C-108-32/L                             
552963 BIS C-500-PU 05                            
135519 BIS M-6002-019-050-03-ST11                 
11007318 GEL 8180-A-0-A-0000                        
150935 BIS C-600-007-670-00-KL1                   
81101598 BTL6-A110-M0075-A1-S115                    
81100947 BTL6-B110-M0150-A1-S115                    
81000133 BNL 5306-080-4-200                         
124210 BTL5-E17-M4025-B-S32                       
149192 BTL5-A11-M4200-B-S32                       
142675 BIS C-600-007-652-00-KL1                   
554597 BIS C-600-007-652-01-KL1                   
139429 BIS C-600-007-650-00-KL1                   
153749 BIS C-600-007-650-02-KL1                   
127579 BTL6-P110-M0160-A1-S115                    
127582 BTL6-P110-M0175-A1-S115                    
126318 BES 516-300-S 289-B0-D-PU-05               
775954 BNN 520-R229                               
127612 BTL6-A110-M0110-A1-S115                    
127613 BTL6-A110-M0125-A1-S115                    
127614 BTL6-A110-M0130-A1-S115                    
119851 BOS R-14                                   
160934 BES M08EF-NOC15B-BP02-003                  
160939 BES M08EF-NOC20B-BP02-003                  
160933 BES M08EF-NSC15B-BP02-003                  
160936 BES M08EF-NSC20B-BP02-003                  
160770 BES M08EF-POC15B-BP02-003                  
160768 BES M08EF-POC20B-BP02-003                  
160767 BES M08EF-PSC20B-BP02-003                  
306070 BEN 516-14-140                             
551073 BKS-S 49-4-03                              
11007273 09-0185-72-16                              
11005507 99-0422-10-07                              
516650 BKS-S 10-3                                 
11026458 99-2445-52-05                              
121117 BES HS-01-P1-C16/Q40                       
780539 BNN 520-UB-30                              
80000299 79-5100-20-03                              
123983 BKS-B 19-4-05                              
80000202 99-4607-10-12                              
80000600 79-3430-24-04                              
80000004 79-3434-24-04                              
80000291 99-1429-824-04                             
80050839 99-2445-12-05                              
11003558 99-4650-00-06                              
11004510 99-0426-70-08                              
11000503 99-4445-601-05                             
11004462 F1397/FPH-F86E2T-F145-0300RDLM             
11024294 UF-90/M30                                  
137956 BKS-S 48-PU-05                             
11001237 99-5652-15-14                              
11026456 99-2444-52-05                              
11023955 09-5283-00-03                              
80050840 99-2444-12-05                              
11023407 99-2445-21-05                              
123173 BES M18MI-PSC80B-BP03                      
143437 BES M30MI-POC10B-BV03                      
112203 BOS R-11                                   
153714 BES M30MI-POC10B-BV02                      
153710 BES M30MI-PSC10B-BV02                      
127874 BES M30MI-PSC10B-BV03                      
123652 BES M18MI-PSC50B-BP05                      
153707 BES M18MI-PSC80B-BP02                      
80050733 99-0739-00-24                              
153628 BES M30MI-NOC10B-BV02                      
153630 BES M30MI-NSC10B-BV02                      
127872 BES M30MI-NSC10B-BV03                      
80050897 79-5072-10-03                              
80050252 79-5000-10-04                              
80000468 09-0126-70-07                              
80051020 79-3102-55-03                              
11002882 09-3481-700-08                             
123426 BKS-B 49-4-05                              
11004620 09-0416-55-05                              
11004289 99-0106-75-03                              
772347 BNN 520-TB-100                             
11000506 99-3482-275-08                             
80000553 09-0034-00-03                              
80000869 09-0122-70-06                              
525202 BKS-S 19-3-05                              
525242 BKS-S 20-3-05                              
551800 BKS-S 20-4-05                              
551810 BKS-S 20-5-05                              
551815 BKS-S 20-6-05                              
167350 BES M18MG-GSC70B-BP03                      
141924 BES M18MG-GSC70B-BP03                      
11007434 09-0344-02-19                              
115711 BEN 516-14-130                             
11027164 79-3534-17-04                              
128581 BKS-S146-00                                
80050378 99-4634-00-19                              
80050983 99-5651-00-14                              
551330 BFO 18A-LFF-MZG-10-0 5                     
127685 BTL6-P110-M0225-A1-S115                    
139978 RXD 1805-PU-01                             
553594 BES 517-224-U5-E                           
783116 BNN 520-TB-1000                            
148920 BKS-S197-21-PU-05                          
118962 BIS C-323/10-S4                            
8425 RPEA 8010N-05                              
8426 RPEA 8010P-05                              
138716 BIS M-6021-023-050-03-ST8                  
136117 BIS M-6022-019-050-03-ST14                 
136123 BIS M-6023-025-050-03-ST13                 
81000008 BNL 5304-80-04-2500                        
127635 BTL6-A110-M0150-A1-S115                    
120307 BES 30 0-KB-3-F                            
551350 BFO 18A-XAE-SMG-30-0 5                     
128838 BNS 819-D03-R16-62-10                      
552092 BOS 30M-GA-1PH-S 4-C                       
118418 BIS C-625-027-050-05-ST6                   
113299 BLE 18M-BA-1LT-S 4-C                       
145181 BCS M18KM3-PSC80G-S04G                     
162774 BHS B406N-PSD25-BP00 2-S04-004             
142162 BIS C-300-PU1-05                           
81000226 BNL 5310-120-04-2500                       
170795 BOS 23K-PU-RH10-S4                         
143299 BIS C-306-PU1-05                           
131093 BIS C-306-PU1-05                           
8832 BGL 21-AH                                  
120682 BOS 6K-PU-1OC-S49-C                        
551332 BFO 18A-LGG-MZG-10-0 5                     
526071 BFO 18A-XAE-UZG-30-1                       
80050595 GEL 154 F30                                
158457 BGL 30A-003-S49                            
81000103 BNL 5308-120-03-200                        
81101328 BML-M01-I34-A3-M0066-R0000                 
129964 BES M30EG1-PSC80S-S04G-S                   
121813 BIS C-601-023-670-03-KL2                   
152586 BTL5-A11-M4450-B-S32                       
144795 BOS 6K-PU-1FR-S75-C                        
336592 BES 517-224-M5-E                           
8651 RPEA 8010P-10                              
80050050 99-4610-00-16                              
80000490 79-3436-65-04                              
80000420 79-5328-10-04                              
80050475 79-3440-35-05                              
80051242 79-4450-20-05                              
144148 BKS-S 40-4-PU-03                           
529320 BKS-S 40-6-PU-03                           
80000120 79-3436-55-04                              
11002184 09-3482-87-08                              
80000859 79-5001-06-04                              
126878 BKS-S144-00                                
145547 BES M18MI-PSC80B-S04G                      
11023841 99-2444-21-05                              
80000726 99-4606-00-12                              
124049 BTL6-A-3800-2                              
143529 BES M18MI-NOC80B-S04G                      
143531 BES M18MI-NSC80B-S04G                      
128480 BES M18MI-PSC50B-S04G                      
80000213 79-3436-33-04                              
11000505 99-3482-87-08                              
81101318 BTL5-P-3800-2-SA6                          
144150 BKS-S 41-PU-05                             
125172 BTL6-A-3801-2                              
133116 BTL5-P-3800-2                              
133122 BTL-P-1013-4R                              
80000240 99-0717-00-13                              
149849 BES 516-343-E4-C-05                        
80000402 99-4608-00-12                              
80050852 99-0110-75-04                              
157638 BKS-S260-3-02                              
80050819 99-0426-10-08                              
80000130 79-5000-20-04                              
906049 BNN 520-81-S-45                            
772252 BNN 520-81-S-48                            
123427 BKS-B 49-4-PU-03                           
143488 BKS-S 20-5-PU-03                           
156873 BKS-7/8-CS-00-A                            
156871 BKS-7/8-CS-00-I                            
123442 BKS-B 40-1-PU-05                           
141805 BKS-S 19-3-PU-03                           
160255 BES M18ME-PSC50B-S04G-003                  
141562 BKS-S 20-4-PU-03                           
529292 BKS-S 40-1-PU-05                           
165381 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050            
149864 BES 516-324-E4-C-05                        
80000850 80100
80050528 09-0129-70-12                              
80050569 09-0037-00-05                              
11023533 79-3444-30-05                              
127868 BES M30MI-NOC10B-BP03                      
127862 BES M30MI-NSC10B-BP03                      
148572 BKS-S 76-RT04                              
149445 BKS-S220-12-PB-02                          
777562 BNN 520-81-S-25                            
147250 BMS CS-M-D12-BX01-01                       
80050543 78-3434-37-04                              
80000458 99-4604-80-09                              
181960 BES 516-327-E5-Y-S 4                       
114076 BES M30ML-PSC15F-BV03-002                  
114071 BES M30ML-PSC15F-S04G-002                  
123420 BKS-B 48-1-PU-05                           
80050838 MIL26D10M                                  
137098 BIS C-310-01                               
137099 BIS C-310-05                               
137116 BIS C-323/01-S4                            
137115 BIS C-323/05-S4                            
127799 BTL6-P110-M0200-A1-S115                    
127615 BTL6-A110-M0160-A1-S115                    
127636 BTL6-A110-M0175-A1-S115                    
127637 BTL6-A110-M0200-A1-S115                    
127583 BTL6-P110-M0275-A1-S115                    
110932 BFO 18A-XAF-MZG-15-1 5                     
527212 BFO 18A-XAG-MZG-15-1 5                     
131868 BGL 50A-003-S49                            
6021 BNN 520-UB-1000                            
550722 BOS R-6-0 25                               
167443 BTL5-P5-M0254-J-DEXC-TA12                  
81101456 BML-M01-I34-A3-M0050-R0010                 
161694 SK1-6F-22/4-PbS-VA/PTFE                    
152710 BES 516-7                                  
127641 BTL6-A110-M0360-A1-S115                    
123745 BOS 12M-PU-1HA-S 4-C                       
6115 BOS 12 0-BS-1                              
127638 BTL6-A110-M0225-A1-S115                    
148902 BKS-S197-22-PU-05                          
81101285 BTL6-P111-M0050-A1-S115                    
11004833 TC-3202-350-xxA                            
117976 BIS C-601-023-650-03-KL2                   
117974 BIS C-601-023-652-03-KL2                   
122531 BIS C-601-023-653-03-KL2                   
122923 BOS 6K-NU-1LQA-S75-C                       
81101320 BML-M01-I45-A3-M0126-R0000                 
526105 BFO 18A-XAA-UZG-30-3                       
136569 BIS L-503-PU1-05                           
553888 BIS C-650                                  
554234 BIS C-651                                  
554238 BIS C-652                                  
554400 BIS C-653                                  
125213 BIS C-104-32/A                             
128580 BDD-UM 3023                                
551323 BFO 18A-LEE-UZG-20-0 5                     
164725 BNI IOL-102-000-K019                       
772017 BOS 18-LT-1                                
122922 BOS 6K-PU-1LQA-S75-C                       
126197 BGL 10A-002-S 49                           
129349 BTL6-P111-M0200-A1-S115                    
141601 BGL 21-AV                                  
126196 BGL 5A-002-S 49                            
137054 BIS C-300-10                               
137055 BIS C-306-10                               
164159 BAE-PS-XA-3Y-24-100-006                    
127585 BTL6-P110-M0310-A1-S115                    
127587 BTL6-P110-M0325-A1-S115                    
127589 BTL6-P110-M0350-A1-S115                    
127687 BTL6-P110-M0360-A1-S115                    
127617 BTL6-A110-M0310-A1-S115                    
161634 SK1-1 5-6 5-PBS-VA/PTFE                    
6022 BNN 520-UB-850                             
781119 BNN 520-UB-920                             
325502 BES 516-218-E5-E-S 5                       
161768 SK1-HT125-FS-JM18-PS-VA/PTFE               
551345 BFO 18A-XAA-SMG-30-1                       
551362 BFO 18A-XAC-SMG-30-1                       
551349 BFO 18A-XAE-MZG-30-1                       
81200079 BKS S32 M-25                               
139108 BWL 4241A-001-S4                           
81101453 BML-M02-I34-A0-M0076-R0000                 
551090 BKS-S 49-4-05                              
164561 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00 6               
551822 BKS-S 20-8-03                              
128487 BES M30MI-PSC10B-S04G                      
123424 BKS-B 49-1-PU-05                           
80000725 79-5722-20-03                              
80000654 79-5723-20-03                              
80000895 09-3482-00-08                              
11023894 09-5281-00-04                              
80050123 99-5630-75-12                              
139831 BES M08MI-PSC20B-BV10                      
183467 BES M30MI-PSC15B-S04K                      
80050978 09-0498-00-24                              
127871 BES M30MI-NSC10B-BV05                      
143771 BES M30MI-NSC15B-S04K                      
142424 BES M30MI-POC15B-S04K                      
127873 BES M30MI-PSC10B-BV05                      
80000375 79-3440-30-05                              
143773 BES M30MI-NOC15B-S04K                      
125860 BES 30 0-KB-5-F                            
80050193 BNN 530-UB-120                             
118125 BLS 18K-XX-1K-E 4-C-02                     
141069 BKS-S 19-1-PU-05                           
141071 BKS-S 20-1-PU-05                           
149444 BKS-S221-12-PB-02                          
7837 RSCW 4/7                                   
80050904 BTL6-R1116                                 
11002412 99-0487-12-08                              
11005233 99-4632-00-19                              
306071 BEN 516-14-160                             
153713 BES M30MI-POC10B-BP02                      
127867 BES M30MI-POC10B-BP03                      
153709 BES M30MI-PSC10B-BP02                      
127866 BES M30MI-PSC10B-BP03                      
11023818 C12F4B2-10K-322                            
149357 BKS-S 20-13-PU-05                          
80000482 99-4611-00-16                              
11005002 F1057/FFV-810C6T-N107-3000                 
80050481 BKS-B 20-4-PU-10                           
125980 BKS-B 25-1-PU-03                           
106025 BNN 520-81-S-30                            
127018 BES M18MI-PSC80B-BP05                      
80050538 79-5001-100-04                             
80000549 79-5011-10-03                              
124866 BES M08MI-NSC15B-BP05                      
125512 BES M08MI-NSC20B-BP05                      
125097 BES M08MI-POC15B-BP05                      
141923 BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04               
553041 BKS-S 19-11-PU-05                          
149358 BKS-S 20-11-PU-05                          
553021 BKS-S 20-12-PU-05                          
529810 BES 516-327-E4-Y-03                        
80000270 79-5716-10-03                              
80000832 99-4609-00-16                              
80001504 99-0709-00-05                              
306013 BNN 520-121-S-10                           
148977 BES M12MG-PSC80F-S04G                      
148972 BES M12MG-NOC80F-BV02                      
148980 BES M12MG-NOC80F-S04G                      
148971 BES M12MG-NSC80F-BV02                      
148979 BES M12MG-NSC80F-S04G                      
148970 BES M12MG-POC80F-BV02                      
148978 BES M12MG-POC80F-S04G                      
148969 BES M12MG-PSC80F-BV02                      
156569 BES M12MF-GSC30B-S04G/KO                   
164183 BES M12MF-USC30B-S04G                      
141564 BKS-S 49-4-PU-03                           
80000211 79-5050-10-03                              
80000040 99-4608-80-12                              
160263 BES M18ME-NSC80B-S04G-003                  
160262 BES M18ME-POC80B-S04G-003                  
160261 BES M18ME-PSC80B-S04G-003                  
11004445 99-3729-820-04                             
80051279 R1223/RDLF004-00302-MT20                   
80050841 R1265/RDMF004-00302-MT20                   
156448 BES 516-300-S321-NEX-S4-D                  
135098 BTL6-P111-M0130-A1-S115                    
81101507 BML-M01-I45-A3-M0080-R0010                 
158459 BGL 80A-003-S49                            
81101178 BML-M01-I45-A3-M0106-R0020                 
127590 BTL6-P110-M0365-A1-S115                    
127591 BTL6-P110-M0375-A1-S115                    
127688 BTL6-P110-M0400-A1-S115                    
127620 BTL6-A110-M0365-A1-S115                    
119535 RGPE 4008-V1220PA-PU-05                    
119536 RGPE 4008-V1220PB-PU-05                    
126931 BIS C-190-32/L                             
124285 BTL6-P110-M0250-A1-S115                    
127686 BTL6-P110-M0300-A1-S115                    
128133 BTL6-P111-M0150-A1-S115                    
127639 BTL6-A110-M0250-A1-S115                    
127616 BTL6-A110-M0275-A1-S115                    
127640 BTL6-A110-M0300-A1-S115                    
81101499 BML-M01-I45-A0-M0150-R0000                 
554593 BMF 61M-PS-Y-2-SA 1                        
113298 BLE 18MR-BA-1LT-S 4-C                      
166805 BCS M08T4E1-PSM15C-EP02                    
125211 BIS C-150-32/A                             
119983 RXT-1202-PU-05                             
149564 BOS 21M-PA-PR10-S4                         
149561 BOS 21M-PA-RD10-S4                         
120681 BOS 6K-PU-1QC-S49-C                        
122677 BES M18EI2-UST80B-S05G-505                 
81000207 BNL 5306-120-6-200                         
123944 BIS C-6001-029-650-03-KL2                  
149573 BOS 21M-PA-IE10-S4                         
124762 BES 516-300-S304-C-05                      
161654 SK1-1 5-M8-PBS-VA/PTFE-Y1                  
127592 BTL6-P110-M0425-A1-S115                    
127693 BTL6-P110-M0450-A1-S115                    
124731 BES 516-300-S 303-C-05                     
551314 BFO 18A-LAA-UZG-20-1 5                     
114104 BIS C-620-007-050-00-ST2                   
141411 BAW M12MP-UAZ50B-BV03-508                  
166813 BCS M08T4E1-PSM30G-EP02                    
127645 BTL6-A110-M0375-A1-S115                    
151545 BTL5-E10-M4550-B-S32                       
11005307 F1397/ FPHF86E2TF1450-300RELM              
11005306 F2709/ FPCF86E2TF1450-300RELM              
80050423 79-5002-10-05                              
80051005 79-5029-10-05                              
80000303 79-5714-10-03                              
164184 BES M12MF-UOC30B-S04G                      
11004832 CPMA-3A2-10K3                              
158126 BKS-AD-05-RJ45/GS180-01 5                  
80050244 79-5707-10-03                              
80000379 79-5004-50-04                              
80050828 99-4631-00-19                              
81101629 BML-M02-I45-A0-M0045-R0000                 
11028367 99-5805-15-16                              
525193 BKS-S 19-1-10                              
552698 BKS-S 20-1-10                              
123928 BES M08MI-PSC15B-BP05                      
141075 BES M08MI-PSC20B-BP00 2-GS04               
124172 BES M08MI-PSC20B-BP05                      
156603 BVS Z-MB-01                                
80000545 09-0087-40-03                              
141072 BKS-S 49-1-PU-05                           
774250 BEN 516-14-150                             
125979 BKS-B 26-1-PU-03                           
771966 BSE 71                                     
552276 BES 516-362-E4-Y-03                        
145187 BIS L-100-05/L-RO                          
131242 BKS-B 25-3-PU-03                           
11004710 99-0491-12-12                              
142923 BKS-S 19-4-PU-03                           
80002124 BNL 5304-120-02-2500                       
11005600 RH23503                                    
11005601 FB23505                                    
80050860 79-3457-55-05                              
155497 BES M30MI-POC15B-BV02                      
183470 BES M30MI-PSC15B-BV02                      
183468 BES M30MI-PSC15B-BV03                      
153649 BES M12MG-GSC30B-BV02                      
153640 BES M12MG-USC30B-BV02                      
170651 BES M12MG-USC30B-BV03                      
11000752 30-1313-500-510                            
80001015 79-5704-20-03                              
120025 BFO D10-LA-DC-10                           
11002054 09-3491-969-12                             
551823 BKS-S 20-8-05                              
157531 BIS Z-501-PU1-25/E                         
81000127 BNL 5307-120-6-1000                        
81000216 BNL 5310-120-06-2000                       
152324 BES 516-300-S295-1 025-S4                  
127618 BTL6-A110-M0325-A1-S115                    
127619 BTL6-A110-M0350-A1-S115                    
153140 BCS G34KN2-UOT20G-AV02                     
155621 BCS R08KE-POC80C-EP00 2-GS49               
166809 BCS M08T4E2-PSM15C-S49G                    
119775 BCS 030-NO-1-C-03                          
134240 BTL6-P111-M0175-A1-S115                    
128945 BES 12 0-KB-602-06/16                      
154125 BDD 610-R3Q3-0-53-N-00                     
137214 BIS C-601-023-653-03-ST16                  
6016 BNN 520-UB-1100                            
2679 BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1                   
81000173 BNL 5306-80-8-110                          
127815 BTL6-A310-M0110-A1-S115                    
112494 RPEA 8010P-PU-05                           
121014 BIS C-6001-023-650-03-KL2                  
116726 BIS C-602-019-650-03-KL2                   
122911 BES 516-300-S 240-D-PU-03                  
134402 BOS 21M-NA-PR10-S4                         
134400 BOS 21M-NA-RD10-S4                         
551309 BFO 18A-LAA-MZG-20-1                       
525973 BFO 18A-XAA-MZG-30-2                       
81000148 BNL 5308-160-02-200                        
122919 BOS 6K-NU-1LHA-S75-C                       
143553 BIS M-6026-034-050-06-ST19                 
127593 BTL6-P110-M0475-A1-S115                    
122918 BOS 6K-PU-1LHA-S75-C                       
81000255 BNR 5406-160-02-1000                       
127676 BTL6-A110-M0400-A1-S115                    
136575 BNP 29-03-D12-100                          
155620 BCS R08KE-PSC80C-EP00 2-GS49               
119773 BCS 030-PO-1-C-03                          
527213 BFO 18A-XAG-MZG-15-2                       
119489 BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002                 
116727 BIS C-602-019-651-03-KL2                   
116728 BIS C-602-019-652-03-KL2                   
116729 BIS C-602-019-653-03-KL2                   
116732 BIS C-602-019-670-03-KL2                   
117566 BIS C-602-028-650-03-KL2                   
8791 BKT M-15L-U-S 4                            
81200111 BKS-S33M-40                                
124775 BES 516-300-S 303-C-10                     
137038 RXT-1805-PU-01                             
80000147 79-3384-34-04                              
80050580 99-0122-106-06                             
771334 BNN 520-81-S-100                           
133125 BTL-P-1012-4R                              
80000776 79-3430-36-04                              
8825 BOS 18-SM-2                                
145768 BES M18MG-NOC16F-S04K                      
145769 BES M18MG-NSC16F-S04K                      
145772 BES M18MG-PSC16F-S04K                      
145770 BES M18MG-POC16F-S04K                      
11000698 99-0486-12-08                              
80000915 79-5707-20-03                              
80000502 79-5101-20-04                              
80000567 79-5328-20-04                              
553057 BKS-S 49-1-10                              
606031 BNN 541-G-63                               
80050899 99-0126-75-07                              
553078 BKS-S 48-10                                
11027177 99-0486-282-08                             
306072 BEN 516-14-180                             
80000978 79-5706-20-03                              
80050377 99-4634-20-19                              
145755 BES M18MG-NOC16F-BV02                      
145757 BES M18MG-NSC16F-BV02                      
145759 BES M18MG-POC16F-BV02                      
145761 BES M18MG-PSC16F-BV02                      
143527 BES M30MI-PSC15B-BV05                      
80050848 99-1437-822-05                             
80051004 79-5029-20-05                              
80050847 99-1436-822-05                             
11003526 79-1413-12-05                              
11003465 99-0717-09-13                              
776511 BNN 520-81-S-63                            
553363 BKS-S 19-3-07 5                            
170940 BAM FS-XE-001-M5-4                         
120735 BKS-S48-15-CP-02                           
127870 BES M30MI-NSC10B-BP05                      
118173 BES M30ML-PSC15F-BV05-002                  
11000138 79-5204-00-04                              
11005830 99-3725-820-04                             
80050332 09-0130-70-12                              
11007090 09-0467-00-12                              
163284 BES M12MD-PSC80F-S04G                      
153711 BES M30MI-PSC15B-BP02                      
80050834 79-5002-20-05                              
142390 BES M30MI-PSC15B-BP03                      
148976 BES M12MG-NOC80F-BP02                      
148975 BES M12MG-NSC80F-BP02                      
148974 BES M12MG-POC80F-BP02                      
148973 BES M12MG-PSC80F-BP02                      
142426 BES M30MI-POC15B-BP02                      
148995 BES M12MC1-NOC80F-S04G                     
148994 BES M12MC1-NSC80F-S04G                     
148993 BES M12MC1-POC80F-S04G                     
11001695 79-1413-72-05                              
80050512 99-5661-15-19                              
80050259 09-0505-25-16                              
81101617 BML M02-I45-A0-M0036-R0000                 
141812 BKS-S 20-8-PU-03                           
148919 BKS-S197-21-PU-10                          
153143 BCS M30KN2-UOT15G-AV02                     
11024034 BKM 9 - 6304247                            
127646 BTL6-A110-M0425-A1-S115                    
127677 BTL6-A110-M0450-A1-S115                    
551319 BFO 18A-LCC-SMG-20-0 5                     
527161 BFO 18A-LFF-MZG-10-1                       
146444 BIL AMD0-T060A-01-S75                      
128059 BIL ED0-P060A-01-S75                       
129521 BTL6-A110-M0407-A1-S115                    
81000199 BNL 5306-120-04-400                        
181879 BIW1-A310-M0300-P1-S115                    
132671 BWL 4241A-001-S49                          
81101641 BML-S1E0-Q53G-M400-P0-KA15                 
127816 BTL6-A310-M0150-A1-S115                    
81101668 BML-M02-I45-A3-M0145-R0000                 
122728 BES 516-300-S 262-S 4-D                    
127814 BTL6-A310-M0100-A1-S115                    
150931 BTL6-G310-M0050-A1-S115                    
159323 BTL7-A-CB01-USB-S32                        
137102 BIS C-310-10                               
116477 BEN 516-19-90                              
127817 BTL6-A310-M0160-A1-S115                    
127818 BTL6-A310-M0175-A1-S115                    
171068 BNS 819-D04-D12-62-10                      
116584 BIS C-621-023-050-03-ST3                   
164905 BNS 819-D04-D16-62-10                      
81000282 BNL 5308-100-02-0200                       
81000004 BNL 5308-80-03-200                         
183463 BES 516-300-S 300-S 4-D                    
553583 BES 516-300-S 128-S 4-D                    
553585 BES 516-300-S 129-S 4-D                    
553584 BES 516-300-S 144-S 4-D                    
122725 BES 516-300-S 149-S 4-D                    
553588 BES 516-300-S 152-S 4-D                    
553669 BES 516-300-S 156-S 4-D                    
553370 BES 516-300-S 270-S 4-D                    
554114 BES 516-300-S 281-S 4-D                    
553775 BES 516-300-S 291-S 4-D                    
135516 BTL6-P111-M0300-A1-S115                    
130413 BIS S-850                                  
80050133 GEL 8110 A-B-S0-000                        
81000111 BNL 5308-120-02-0200                       
81000263 BNL 5308-80-03-120                         
81000171 BNL 5308-80-2-200                          
143766 BTL6-P111-M0250-A1-S115                    
778740 BNN 520-R276                               
155036 BCS M18EM-PSC15G-S04G                      
127837 BTL6-A310-M0130-A1-S115                    
149088 RNEM 4502-4V10-S4                          
551324 BFO 18A-LEE-UZG-20-1                       
551390 BFO 18A-LGG-MZG-10-1                       
552793 BES 516-300-S 190-S 4                      
121046 BES 516-300-S 302-D-03                     
123814 BAS S-0F0-BX-P0-ST-ADT                     
553394 BES 516-300-S 260-S 4-D                    
8647 BES IKJ-050 38-G-S4                        
122731 BES 516-300-S 249-S 4-D                    
81101286 BTL6-P111-M0360-A1-S115                    
122730 BES 516-300-S 265-S 4-D                    
159321 BTL7-A-CB01-USB-KA                         
145856 BIS C-6027-039-050-06-ST19                 
551059 BIS F-450-000-A                            
163563 BSW 819-494-WF-06L3                        
127944 BIS C-6021-023-050-03-ST8M                 
127695 BTL6-P110-M0500-A1-S115                    
127647 BTL6-A110-M0475-A1-S115                    
127678 BTL6-A110-M0500-A1-S115                    
80050654 GEL 8180 A 0 B0 6 00                       
144293 BKS-S 74-3-PU-05                           
145189 BIS L-102-05/L-RO                          
80000965 80070
145763 BES M18MG-NOC16F-BP02                      
145764 BES M18MG-NSC16F-BP02                      
145773 BES M18MG-POC16F-BP02                      
145762 BES M18MG-PSC16F-BP02                      
552448 BES 516-327-E4-Y-05                        
144149 BKS-S 40-4-PU-05                           
550960 BKS-S 40-6-PU-05                           
80000824 79-5000-50-04                              
80000054 99-4612-00-16                              
143496 BKS-S 20-6-PU-05                           
11005017 79-3544-15-05                              
184096 BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
515810 BKS-S 8-6                                  
80050883 BKS-S78M-00                                
11005717 99-5661-00-19                              
80051256 09-0505-70-16                              
11023448 79-4450-50-05                              
80000736 79-4454-50-05                              
772301 BSE 73                                     
80050391 BKS-S 93-00                                
127869 BES M30MI-PSC10B-BP05                      
147794 BES M30MI-PSC15B-S04G                      
80050487 BKS-B 20-8-PU-10                           
11004830 CPMA-3A1-10K3                              
11004663 99-0492-12-12                              
167433 BMF 214K-PS-C-2A-PU-02                     
80050837 99-1486-812-08                             
127844 BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00 2                 
80000968 79-5001-10-04                              
80050964 F1112/FGV-F81A2R-V110-3000                 
11001386 09-0038-00-05                              
80050511 99-5662-15-19                              
133127 BTL-P-1014-2R                              
141172 BKS-S 19-14-PU-02                          
80000802 79-5704-06-03                              
552311 BES 516-363-S 4-C                          
137952 BKS-S 19-3-PU-05                           
143499 BKS-S 20-3-PU-05                           
137954 BKS-S 20-4-PU-05                           
143489 BKS-S 20-5-PU-05                           
551821 BKS-S 20-7-PU-05                           
11024293 CPA3B2-10K-320                             
11027109 79-3534-37-04                              
11003527 79-1414-12-05                              
11023967 F2310 003000/FGVF81E2TC1453000             
132668 BWL 4260A-001-S4                           
500152 6KTMU M18X1 -MS                            
144845 BTL6-G310-M0150-A1-S115                    
151506 BOS 26K-PS-1HC-S4-C                        
551628 BIS C-351-05                               
126945 BOS 73K-PU-1FR-C-02                        
551331 BFO 18A-LFF-SMG-10-0 5                     
554492 BES 30 0-KB-4-F                            
121482 BIS C-6002-019-670-03-KL2                  
149087 RNTM 4502-4V10-S49                         
80050017 BIS-IM                                     
132542 BTL6-P111-M0350-A1-S115                    
80050929 GEL 153-G-1024-A3                          
168415 BDG 6110-1-10-30-E-0125-65                 
147363 BDG 6360-0-10-30-E190-0125-65              
178179 BDG 6360-1-10-30-E-0032-65                 
153148 BCS M18KM3-UST80G-BV02                     
126653 BIS C-6002-019-653-03-ST11                 
80050866 GEL 152-F-00                               
146872 BWL 4040-D-R011-S49                        
146873 BWL 4040-D-R012-S49                        
11023409 BK MIKRO - 6204212                         
127820 BTL6-A310-M0225-A1-S115                    
137112 BIS C-325/10-S4                            
550181 BES 516-300-S 203                          
80050796 GEL 8180 A 0 S0 6 00                       
11003746 GEL 8110-A-B-A0-0-0-0                      
120680 BOS 6K-PU-1QA-S49-C                        
11000508 ZWS-15/CD/5mS                              
80051210 wms-25/RT/HV/M18                           
80050990 wms-30/RT/HV/M30                           
11005532 wms-35/RT                                  
11005711 wms-130/RT                                 
125547 BIS C-655                                  
81000224 BNL 5308-80-04-100                         
155318 BKS-PT-07/16-SI-15                         
127821 BTL6-A310-M0250-A1-S115                    
127838 BTL6-A310-M0300-A1-S115                    
158046 BFO D25-LA-ED-EAK-250-02                   
121291 BES 516-300-S305-S4-D                      
526091 BFO 18A-XAE-SMG-30-1                       
122858 BIS C-6021-023-050-03-ST9                  
122862 BIS C-6021-029-050-03-ST9                  
553431 BES 516-300-S 205-D-PU-03                  
120055 BIS C-6002-019-650-03-KL2                  
123798 BIS C-6002-028-650-03-KL2                  
114319 BIS C-603-025-653-03-ST1                   
111580 BNL 5304-120-04-R342-X02                   
118501 BES 516-600-S 19-2                         
118502 BES 516-600-S 19-3                         
80051081 PICO-USF6/25/CD/S/HV/M18                   
127819 BTL6-A310-M0200-A1-S115                    
526082 BFO 18A-XAE-MZG-30-1 5                     
119792 BCS 020-PS-1-C-03                          
132672 BWL 4260A-001-S49                          
11000309 BDG 6110 1 1030 0125 E                     
150472 BIS Z-AK-001-PU1-03                        
80051246 PICO-UBF 80/100/2/2/0/CDHVM18              
11000471 pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18                  
11003969 pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18                 
554113 BES 516-300-S 242-S 4-D                    
554623 BES 516-300-S 298-S 4-D                    
553393 BES 516-300-S284-D-PU-02                   
123667 BKS-B 48-1/GS 49-PU-00 6                   
306064 BEN 516-13-180                             
552171 BES 30 0-KH-2L                             
161886 SL-YA-M20                                  
80000629 79-3436-30-04                              
142693 BES M12MG-GSC30B-BV05                      
80000666 99-4621-00-12                              
515800 BKS-S 8-4                                  
170662 BES M12MG-USC30B-BP03                      
80000466 79-5009-05-04                              
80000670 79-5010-10-03                              
11004292 99-0129-75-12                              
80000272 79-5009-30-04                              
80000419 79-5003-06-04                              
80003002 79-5716-20-03                              
11000972 09-0172-106-08                             
80000139 79-3479-32-08                              
122213 BKS-B 19-4-10                              
11005273 99-4622-10-12                              
80051200 BKM LIN B - 61 07 082                      
80000621 79-5011-20-03                              
80051083 99-0505-75-16                              
80000703 BKS S32 M-00                               
151408 BES M08EH-NOC40F-S04G                      
151407 BES M08EH-NSC40F-S04G                      
151406 BES M08EH-POC40F-S04G                      
151405 BES M08EH-PSC40F-S04G                      
156573 BES M30MM-PSC30F-S04K                      
80000042 79-5301-05-04                              
156575 BES M30MM-POC30F-S04K                      
156582 BES M30MM-PSC30F-BV02                      
140149 BES M08ME1-USC20B-S04G                     
144131 BKS-S 48-1/GS4-PU-00 6                     
141806 BKS-S 19-8-PU-03                           
114117 BKS-S 20-3-10                              
551802 BKS-S 20-4-10                              
552872 BKS-S 20-5-10                              
133124 BTL-P-1013-4S                              
80000114 79-5004-20-04                              
81101614 BML-S1E0-Q53K-M403-P0-KA02                 
126835 BIS C-6002-019-654-03-ST11                 
118737 BIS C-622-028-050-03-ST5                   
131144 BIS S 6002-019-050-03-ST11                 
131751 BIS S-6003-025-050-03-ST12                 
137108 BIS C-324/05-S4                            
137113 BIS C-325/01-S4                            
137111 BIS C-325/05-S4                            
127594 BTL6-P110-M0525-A1-S115                    
127596 BTL6-P110-M0550-A1-S115                    
127597 BTL6-P110-M0575-A1-S115                    
127650 BTL6-A110-M0575-A1-S115                    
129812 BTL6-P111-M0450-A1-S115                    
144791 BOS 6K-PU-1TA-S75-C                        
146874 BWL 5454-D-R011-S49                        
146875 BWL 5454-D-R012-S49                        
137110 BIS C-324/10-S4                            
551333 BFO 18A-LGG-SMG-10-0 5                     
119780 BCS 018-PO-1-C-03                          
522861 BCS 018-PO-1-Y-03                          
119785 BCS 018-PS-1-C-03                          
8645 BES IKK-050 38-G-S4                        
553397 BES 516-300-S 240-D-PU-00 11               
111623 BES 516-300-S 240-D-PU-00 80               
554115 BES 516-300-S 241-D-PU-00 11               
111622 BES 516-300-S 241-D-PU-00 80               

 

Balluff Vietnam - STC Vietnam