List code giá sẵn 12 tháng 10-2020 : ADFweb Vietnam,Alia Vietnam,Appleton Vietnam,Baumer Electric Vietnam,Bently Nevada Vietnam,Bitzer Vietnam,

Vui lòng liên hệ ngay cho Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-160
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW160
Description : Power Supply

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF250H-025(015)-S61LR-B-NN-TV-N
Variable Area Flowmeter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF7000-F032-411-A1NR-PT
Vortex flow meter

100% France Origin

Appleton Vietnam

Type: FEB236BUTA
ATX™ FE Series Nonmetallic Fluorescent Luminaires
Standard and Emergency Battery Back-Up. Increased Safety

100% Switzerland
Origin

Baumer Electric Vietnam

Code: OADM 260I1101/S14C
Description: Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 177230
Seismic Transmitter

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 9200-01-01-10-00
Two-Wire Velocity Seismoprobe Transducer

100% EU
Origin

Bitzer Vietnam

Model: 4JE-15Y-40P
Compressor

100% EU
Origin

Bitzer Vietnam

Model: 4PES-15Y-40P
Compressor