List code giá sẵn 09-Tháng 10-2020- STC Vietnam : Cosa Xentaur Vietnam,PCE Instrument Vietnam,ZL (Shanghai Zuo Li Motor) Vietnam,Din.al Vietnam

Vui lòng liên hệ ngay Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: XDT.04.B.0000
XDT in NEMA 4X Box
(Model No XDT- XT100-NEMA CL I DIV, range -100 to 20C, connection size 15, signal output 4-20mA)
100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: SE0.11.A.0000
Sensor Element XTR100 (Range: -100°C to 20°C ) 
100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: SE0.50.A.0000
Standard Sensor Fitting 500 psi / 34 bar 
100% Taiwan  Origin PCE Instrument Vietnam Code: PCE-TH 5
Thermo-Hygrometer PCE-TH 5
100% China Origin ZL (Shanghai Zuo Li Motor) Vietnam YCT-225-4B
15KW Motor
100% Italy Origin Din.al Vietnam COUPLINGS TYPE GEL 3000 R-C
Bore A = 11 mm. + key Bore B = 11 mm.