List code giá sẵn 17-Tháng 10-STC Vietnam:Bently Nevada Vietnam,BFI Vietnam,Celduc Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-03-50-02-05
3300 XL 8 mm Probe

100% Germany Origin

BFI Vietnam

Model: 6010-2033-00
Flame Scanner

100% Germany Origin

BFI Vietnam

Model: 6020-3001-00
Flame Scanner

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SO868970
Single Phase Solid State Relays okpac range
95A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SG564420
Proportional Controllers 40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SGT965360
Solid State Relays 3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc