SAB Bröckskes Vietnam, đại lý SAB Bröckskes, SAB Bröckskes tại Vietnam, Cáp Halogen free SAB Bröckskes, Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes, Cáp xoắn SAB Bröckskes, cáp SAB Bröckskes.

STC: Đại lý chính thức hãng SAB Bröckskes tại Vietnam

List code sãn giá SAB Bröckskes Vietnam

Code Name Vietnamese Name Brand
SABIX® A 146 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 146 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 156 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 156 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 170 TWÖ Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 166 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 147 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 157 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 100 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 101 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 200 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 200 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 205 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 224 FRNC C1 Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 226 C FRNC C1 Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 238 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 238 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 260 PUR Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 130 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 810 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 810 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 813 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 812 C FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® CC 625 FRNC M Halogen-free single conductors Cáp Halogen free SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 86 Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 C Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 86 C Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 C TP Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 900 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 950 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 950 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 960 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 960 blue High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 960 CY  High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 960 CY High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 960 CY TP High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 965 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 965 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 965 CY High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 965 CY High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 965 CY TP High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 965 MTW High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 965 MTW CY High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SL 801 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 841 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 871 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 863 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 806 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 875 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 802 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 803 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 839 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 842 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 843 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 807 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 808 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 810 servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 811 servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 820 servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 812 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 813 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 851 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 823 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 833 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 860 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 834 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
SL 851 C servo motor cables Cáp động cơ Servo SAB Bröckskes Vietnam
7Ybl ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
7Yvz ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
Li7Ybl ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
Li7Yvz thin wall ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
(N)7YAbl / (N)7YAvz ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
(N)7YAvs / (N)7YAvn ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
(N)7YAFbl / (N)7YAFvz ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
(N)7YAFvs / (N)7YAFvn ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
6Ybl ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
6Yvz ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
Li6Ybl ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
Li6Yvz ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 801 F ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 833 CF ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TA 866 F ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 809 F ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 842 (ST) F ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 845 DS ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
TD 846 DS TP ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
BlueLine TA 180 C ETFE-, FEP-, PFA cables Cáp ETFE-, FEP-, PFA  SAB Bröckskes Vietnam
IBS 612 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBS 617 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBS 614 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S IBS 616 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S IBS 618 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBS 612 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBS 617 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBS 614 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S IBS 616 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S IBS 618 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
IBL 600 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S CB 626 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 650 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 651 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 656 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 657 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 658 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
DN 659 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 630 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 631 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 636 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 637 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 639 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
PB 635 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S PB 634 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
S PB 640 UL Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
RT 123 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
RT 123 D Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
RT 113 Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
RT 113 D Torsion Cables Cáp xoắn SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 Typ TC, MTW und WTTC  Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 Auto Typ TC, MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 CY Typ TC, MTW und WTTC  Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 CY Lean Typ TC, MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 Auto CY Typ TC, MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 249 Typ TC and STOOW Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
D 331 PLTC Typ PLTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® D 331 PLTC Typ PLTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 HD Typ WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
TR 600 C HD Typ WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
Servo VFD Typ MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
Servo VFD Combo DS Typ MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
VFD Lean TR Typ MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
VFD Dual TR Typ MTW und WTTC Tray Cables   SAB Bröckskes Vietnam
H05V-K/MTW/TEW PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
H07V-K/MTW/TEW PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
MEGA 147 H05V2-K H05V-K PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
MEGA 157 H07V2-K H07V-K PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 510 PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 black, blue PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 MTW PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 B PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
ÖCYZ-J PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 CY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 CY (TR) PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 510 CY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 CY Lean PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 CY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 MTW CY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 SY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 500 SY (TR) PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 World PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 World CY PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 T PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 DS T PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
CC 600 CY T PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
H05VV5-F (HD 21.13 S1) PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
H05VVC4V5-K (HD 21.13 S1) PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
TA 835 Y (TR) PVC Control Cables - Connection Cables Cáp điều khiển và kết nối PVC SAB Bröckskes Vietnam
LiYY Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
LiYY TP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
LiYCY Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
LiYCY (B) TP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
LiFYCY (B) TP  Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
LiYDY-CY TP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
SRY D 311 Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
SRY D 321 C Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
SRY D 351 C (B) TP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
DC 300 DS  Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
DC 300 DS TP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
RG 179 FEP Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
RG 316 FEP  Data cables Cáp dữ liệu SAB Bröckskes Vietnam
BiS Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF/YW Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
Biz Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
ZKBi Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
HZLBi Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiL Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiA Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
N2GFA/2GFA Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAFF Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
N2GFAF/2GFAF Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 118  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 119 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 120 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
R 107 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 107 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 108 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF/GL  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
05SJ-U Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
05SJ-K Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF(K)-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 700 HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHFP-J  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHFGLP-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 HDTRS Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF/Cu/Bi-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF/Cu/Bi-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF/Cu/Bi(K)-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 C HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 700 C HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ngay báo giá mới nhất về sản phẩm SAB Bröckskes

STC đại lý chính thức hãng SAB Bröckskes tại Vietnam - SAB Bröckskes Vietnam

Xem thêm về STC Vietnam - đại lý chính thức hãng SAB Bröckskes tại Vietnam

-> Quay về trang chủ