Vega - Cảm biến đo mức áp suất - STC Vietnam

Vega - Cảm biến đo mức áp suất - STC Vietnam

Hãng sản xuất: Vega Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

VEGAPULS C 11

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 11

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 64

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGFLEX 81

TDR sensor Cảm biến TDR Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

FIBERTRAC 31

Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 28

Pressure sensor Cảm biến áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 29

Pressure sensor Cảm biến áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 38

Pressure sensor Cảm biến áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 39

Pressure sensor Cảm biến áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 82

Pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 81

Pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGADIF 85

Differential pressure sensor Cảm biến áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 21

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 31

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS C 21

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS C 22

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS C 23

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 61

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 62

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 63

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 65

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 66

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGFLEX 83

TDR sensor Cảm biến TDR Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGFLEX 86

TDR sensor Cảm biến TDR Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASON S61

Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASON 61

Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASON 62

Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 86

Submersible pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGABAR 87

Submersible pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

FIBERTRAC 32

Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SOLITRAC 31

Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAMAG 81

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS Air 23

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS Air 41

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS Air 42

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPOINT 11

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPOINT 21

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASWING 61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

POINTRAC 31

Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 64

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPOINT 23

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASWING 51

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASWING 63

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASWING 66

Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 62

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 63

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 65

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 66

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 69

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 27

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 98

Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAKON 61

Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAKON 66

Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

EL 1

Conductive probe Đầu dò dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

EL 3

Conductive probe Đầu dò dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

EL 4

Conductive probe Đầu dò dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

EL 6

Conductive probe Đầu dò dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

EL 8

Conductive probe Đầu dò dẫn điện Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAMIP R61

Microwave barrier Tấm chắn vi sóng Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAMIP R62

Microwave barrier Tấm chắn vi sóng Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGASWING 53

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAVIB 61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 64

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAVIB S61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAWAVE S61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAVIB 62

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAVIB 63

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAWAVE 63

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 62

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 63

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 65

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 66

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 67

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 25

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGACAP 98

Capacitive probe Đầu dò điện dung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAMI R61

Microwave barrier Tấm chắn vi sóng Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAMI R62

Microwave barrier Tấm chắn vi sóng Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULS 69

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAFLEX 82

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

FIBERTRAC 31

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULX 21

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VEGAPULX 69

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

FX83.IXBPOXHXAMXX

    Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS63.XXPAEHAMXX

    Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.IXBXCCHXAMAXX

    Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WE63.XXBGDRKNX

Power supply Bộ nguồn Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

B86.ACDDAXAGBHXKIWAX

    Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WL52.XXX4ATD1DD1X

 pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

DIS82.AXHKIMACX

    Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WE61.XXANDRKMX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PSSR68.XXE1F2HANAX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SCAN693.XXE

Controller Bộ điều khiển Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SWING61.XXNAVXNRL

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PULSSR68.XXEGD2HKMAX

Radar Level Meter Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS61.CXBXXHKMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN61.XXAGVDMXX

Ultrasonic Level Sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SWING61.XXCAPXPCL

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN61.XXAGHKNXX

Level Sensor Cảm biến mức Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

MET624.XXX

Controller Bộ điều khiển Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCSDAHXANAXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

CP65.XXKGSRKMX

Capacitive cable probe   Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PSSR68.XXEGD2BRMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCFBABXDMXXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WL52.XXA4ALD1DC1X

sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN61.XXANHANAX

Ultrasonic Sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SWING61.XAGBVXMRX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WE61.XXANDRKNX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS66.XXDFC2HKMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS68.XXEGD2HAMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS67.XXBXXHAMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXBXXCHXAMAXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCSCABXDMXXM

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

B28.XXXXDUA4SZB

Pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS68.XXE1H2HANAK

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

FX82.AXFTIFBXDMAX

TDR sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS68.XXK104HAMXK

Radar sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN63.XXABHKMAX

Ultrasonic sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VB61.GXACATVMX

Vibrating level switch Công tắc mức rung Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WL52 XXA4AKD1BD1X

pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

MET381.XX

Controller Bộ điều khiển Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WAVES61.EXX2RA

level switch Công tắc mức Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

B83.AXLDTG5SZXKIMAX

pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCFCAHXAMKXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS31.XXXXXGMHB

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

VB61.GXAGDTAMX

level switch Công tắc mức Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS67.XXBFKBDMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WE63.XXAGDRAMX

level sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCSAAHXKDKXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS64.AXTTCAHXAMXXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS69.AXCSAAHXKMXX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SCAN693.XXE

Controller Bộ điều khiển Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN62.XXAGHKMXX

Ultrasonic sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

WL52.XXA4AMD1ED1X

pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

PS61.XXAGPHKMAX

Radar sensor Cảm biến Rađa Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

SN62.XXAGHANAX

Ultrasonic sensor Cảm biến Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

B86.AXBDAPJGDHXAIMXX

pressure transmitter Máy phát áp suất Vega Vietnam, Đại lí Vega tại Việt Nam, STC Vietnam, Agent of Vega in Viet Nam

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của Vega tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm Vega - Cảm biến đo mức áp suất  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com