Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng- STC Vietnam

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng - STC Vietnam

Hãng sản xuất: Watanabe Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

WPMZ-1

Graphical Digital Panel Meter / (DC voltage/current Measurement) Watanabe Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa / (Đo điện áp / dòng điện DC) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WPMZ-3

Graphical Digital Panel Meter
(Strain gauge Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Đo độ căng của máy đo độ căng) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WPMZ-5

Graphical Digital Panel Meter
(Rotation and Speed Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Quay và Đo tốc độ) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WPMZ-6

Graphical Digital Panel Meter
(Instantaneous and integrated flow rate Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Đo tốc độ dòng chảy tức thời và tích hợp) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Isolators

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-IS

 isolator Watanabe Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DS

isolator Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DSW

 2-output isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-2DS

 2-channel isolator Cầu dao cách ly 2 kênh Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DE

High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DEW

2-output high-speed isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra tốc độ cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-NDS

Loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-2NDS

 2-channel loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DS

 isolator Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DE

High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-IS

isolator Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DS

isolator(Response time:25ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DZ

isolator(Response time:200ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DCZ

isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Cầu dao cách ly  (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DE

High-speed isolator(Dielectric strength of 2000Vac) Cầu dao cách ly tốc độ cao (Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DCE

High-speed isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Cầu dao cách ly tốc độ cao (Độ bền điện môi 1500Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DS

isolator(Response time:25ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DZ

isolator(Response time:200ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DSW

2-output isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DE

High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DEW

2-output high-speed isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra tốc độ cao Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-41

Loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1XA/5XA

isolator Cầu dao cách ly Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1FA/5FA

Extremely small DC signal isolator Cầu dao cách ly tín hiệu DC cực nhỏ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-4M

Universal isolator Cầu dao cách ly đa năng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-1X

Isolator Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-2X

2-output isolator(DC power supply) Cầu dao cách ly 2 đầu ra (Nguồn điện DC) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-2XA

2-output isolator(AC power supply) Cầu dao cách ly 2 đầu ra (Nguồn điện AC) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2F/5F

Extremely small DC signal isolator Cầu dao cách ly tín hiệu DC cực nhỏ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2X/5X

isolator Cầu dao cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2M/5M

Multi-range isolator Watanabe Bộ cách ly nhiều dải Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-41-1

Loop powered isolator Watanabe Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-41-2

2-channel loop powered isolator Watanabe Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6X

DC signal RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC RS-485 / cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Distributors (Current Loop Supply)

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DBZ

distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DBZW

2-output distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DB

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DBZ

Distributor
(Current loop supply) Watanabe
Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DBT

2-output distributor
(Current loop supply) Watanabe
Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DBE

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DB

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBA

Distributor
(Current loop supply、non-isolated) Watanabe
Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBR

Distributor with extraction of square root (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối có chiết xuất căn bậc hai (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBZ

Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBT

Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DB

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DBZ

Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DBZW

2-output distributor(Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-5LA

Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-1L

Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-1L

Distributor (Current loop supply)  Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Temperature Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-THS

Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-THW

2-output thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-RTS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-RTW

2-output RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-□C

Thermocouple temperature converter
(Response time:25ms) Watanabe
Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện
(Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-KA

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-PAD

RTD temperature converter(Response time:25ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-PC/PCS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-PC/PCS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-PB/PBS

RTD temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-□C

Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-□B

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1AA/5AA

RTD temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1CA/5CA

Thermocouple temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-1C

Temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-2C

2-output emperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2C/5C

Thermocouple temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2A/5A

RTD temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-1C

Temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6C

Thermocouple RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cặp nhiệt điện cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6A

 RTD temperature RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cách ly nhiệt độ RTD Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Sensor Signal Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-MSW

2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-TGW

2-output tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi máy phát tốc độ 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DC

DC converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-LCS

Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MP

Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MZ

Potentiometer converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MSW

2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-RDD

Resistance to DC converter(non-isolated) Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-RDS

 Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC  Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1BA/5BA

Potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-3S

Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-2B

2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-DO

Universal dissolved oxygen converter Watanabe Bộ chuyển đổi oxy hòa tan đa năng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-PH

PH converter Watanabe Công cụ chuyển đổi PH Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TH-2B/5B

Potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6B

Potentiometer RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp RS-485 / cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Power/AC Signal Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-AZ

AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-EZ

RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-ACW

2-output AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC 2 đầu ra (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-EFW

2-output RMS value converter(true RMS) Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS 2 đầu ra (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-CTA

CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-CTE

CT converter(true RMS) Watanabe Công cụ chuyển đổi CT  (RMS thực) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-CTAW

2-output CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-CTEW

2-output CT converter (true RMS) Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (RMS thực) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PTA

PT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PTE

PT converter(true RMS) Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PTAW

2-output PT converter(rectification) Watanabe Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (chỉnh lưu) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PTEW

2-output PT converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-AZ

AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-EZ

RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-CTA

CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-CTE

CT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi CT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-PTA

PT converter(Average rectified valuer) Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Bộ định giá được chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-PTE

PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-CTA

CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-CTE

CT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi CT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-AZW

AC 2-factor converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-AC

AC converter(Average rectified value、non-isolated)Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình 、 không bị cô lập) Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-EZW

RMS value 2-factor converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố giá trị RMS (true RMS) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-PTA

PT converter(Average rectified value)Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Giá trị chỉnh lưu trung bình)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-PTE

PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-AZ

AC converter(Average rectified value)Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-EF

RMS value converter(true RMS、non-isolated)Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS (RMS thực 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-EZ

RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-W□

Power Converter Watanabe Chuyển đổi năng lượng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-HZ

Frequency converter Watanabe Bộ chuyển đổi tần số Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-CTA

CT converter Watanabe Công cụ chuyển đổi CT Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-CTE

CT converter Watanabe Công cụ chuyển đổi CT Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-PTE

PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-CTEW

2-output CT converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (true RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-AZ

AC converter Watanabe Bộ chuyển đổi AC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-EZ

RMS value converter Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-EFZW

2-output RMS value converter Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-AZW

AC 2-factor converter Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố AC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-W□

Power Converter Watanabe Chuyển đổi năng lượng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1DA/5DA

AC current converter(ture RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi dòng điện AC (ture RMS)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TZ-1EA/5EA

AC voltage converter(ture RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi điện áp AC (ture RMS) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6D

AC current RS-485/isolation converter Watanabe AC hiện tại RS-485 / bộ chuyển đổi cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Pulse / Frequency Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-FZP

2-output pulse isolator(with power supply for sensor) Watanabe Bộ cách ly xung 2 đầu ra (có nguồn cấp cho cảm biến) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-FV

Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-FVW

2-output pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

SP-VF

DC to pulse converter Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-FZ

2-output pulse isolator Watanabe Bộ cách ly xung 2 đầu ra Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-FD

Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-FR

Pluse rate divider Watanabe Bộ chia tốc độ xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-FV

Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-VF/VS

DC to pulse converter Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-VFD

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FZH

Pulse isolator(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ cách ly xung (Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FDH

Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FRH

Pluse rate divider(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 2000 Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FZC

Pulse isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ cách ly xung (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FRC

Pluse rate divider(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 1500Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FV

Pulse to DC converter(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 2000Vac)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FVC

Pulse to DC converter(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-VFD

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-VFS

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-VFC

DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-VFW

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FZH

Pulse isolator Watanabe Bộ cách ly xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FDH

Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FRH

Pluse rate divider Watanabe Bộ chia tốc độ xung Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FV

Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FVD

2-output pulse to DC converter(with a distributor) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC (với bộ phân phối) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-PVC

Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-PVH

Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-FVI

2-phase pulse to DC converter(for rotary encoder) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 pha sang DC (cho bộ mã hóa quay) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-VFD

DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung (loại cài đặt tần số) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-VFW

2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-3K

Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam
      Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam
      Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Alarm Setters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-HP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-HL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-HP

Alarm setter for 1-point setting Watanabe Bộ thiết lập báo động cho cài đặt 1 điểm Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-HL

Alarm setter for 2-point setting Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-NHP

Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe bộ định vị larm cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-NHL

Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TW-3RA

Alarm setter for 2-point setting(with a LED display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LED) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Computation Modules

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-UL

Linearizer Watanabe Bộ chuyển đổi tuyến tính nội suy Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-RS

Square root extractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-ABS

Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-ARS

Mean Value Output Converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-ADS

Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-SBS

Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-MLS

Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-DIS

Divider Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-ARD

Mean Value Output Converter(non-isolated) Watanabe Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình (không bị cô lập)  Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-BRD

Ratio Bias Setter
Response time:200ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 200ms Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-BRS

Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-BRC

Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe
Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-ABS

Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-ARS

Mean Value Output Converter Watanabe Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-ADD

Adder(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-ADS

Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-SBD

Subtractor(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi  (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-SBS

Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-MLS

Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DID

Divider(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DIS

Divider Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-RZ

Square root extractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-ADS

Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-SBS

Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MLD

Multiplier(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MLS

Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-BRS

Ratio Bias setter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-BRC

Ratio Bias setter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-ABS

Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Function Modules

Mô đun tính năng Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PH

High holder(Peak holder) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ cao (Giá đỡ đỉnh) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PL

Low holder(Bottom holder) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ thấp (Giá đỡ dưới cùng) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-PW

Peak-to-peak holder Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu giữ đỉnh Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-HS

Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi ngược Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-SHS

High selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSP-SLS

Low selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn thấp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBD

Delay Buffer(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DBS

Delay Buffer Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-RBD

Slope response converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-RBS

Slope response converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-LM

Signal limit converter (limiter)(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-LS

Signal limit converter (limiter) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-HT

Reverse converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi ngược (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-HS

Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi ngược  Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-SHS

High selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-RBSU

Slope response converter(increasing change type) Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (loại thay đổi ngày càng tăng) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-LS

Signal limit converter (limiter) Watanabe Bộ chuyển đổi giới hạn tín hiệu (bộ giới hạn) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-HS

Reverse converter Watanabe Công cụ chuyển đổi ngược Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DBS

Delay Buffer Watanabe Bộ đệm trễ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Temperature Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FTH

Thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FTHW

2-output thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FRT

RTD temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (loại thông số kỹ thuật free)Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FRTW

2-output RTD temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-KA

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-□B

Thermocouple temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-□C

Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-PA/WVP-PAD

RTD temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-PB/WVP-PBS

RTD temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-PC/WVP-PCS

RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-NC

RTD temperature converter(Ni508.4Ω、Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Ni508.4Ω 、 Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam
      Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Sensor Signal Converters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FMS

Potentiometer converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FMSW

2-output potentiometer converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DC

DC signal converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC (không cách ly) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-MP

Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-RDS

Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DC

DC converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-LCD

Load cell converter(non isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi cảm biến lực (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-LCS

Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-MP

Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-MZ

Potentiometer converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-MS

Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-RDD

Resistance to DC converter(non-isolated) Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-RDS

Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-TGD

Tachogenerator converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator (không bị cô lập) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-TGS

Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam
      Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam
      Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Frequency Meters / Counters

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FDR

pluse divider/pluse rate divider (free specification type) Watanabe bộ chia xung / bộ chia tốc độ xung (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FLV

Pulse to DC converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FLVW

2-output pulse to DC converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FVF

DC to pulse converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Alarm Setters

Bộ đặt báo thức Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FHL

Alarm setter (free specification type) Watanabe Alarm setter (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Computation Modules/ Function Modules

Mô-đun tính toán / Mô-đun chức năng Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-F2AL

2-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật free đa hoạt động) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-F2ALW

2-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật đa free hoạt động) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FAL

1-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 1 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật đa free hoạt động) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-FALW

2-output 1-input functional module (multi-operation、 free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu ra 1 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật free, đa hoạt động ) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Accessories

Phụ kiện Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA

WSPA setting tool Watanabe Công cụ cài đặt WSPA Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WSPA-USBC

USB cable Watanabe Cáp USB Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-BST

Installation base (16 positions) Watanabe Installation base (16 positions) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Function Modules

Mô-đun chức năng Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-HS

Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu ngược Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-DBS

Delay Buffer Watanabe Bộ đệm trễ Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WGP-RBS

Slope response converter Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

AD/DA Converters

Bộ chuyển đổi AD / DA Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-ADR

A/D converter Watanabe Bộ chuyển đổi A/D Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DA

D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-DAH

High-speed D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A tốc độ cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-ADR

A/D converter Watanabe Bộ chuyển đổi A/D Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DA

D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-DAH

High-speed D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A tốc độ cao Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Signal Generators

Máy phát tín hiệu Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WAP-MG

Manual setter (Parameter Generator) Watanabe Bộ cài đặt thủ công (Bộ tạo thông số) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Network Converters

Bộ chuyển đổi mạng Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-PC

Protocol converter(RS-485 → RS-232C) Watanabe Bộ chuyển đổi giao thức (RS-485 → RS-232C) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-WS

LAN adapter(LAN or RS-485) Watanabe Bộ điều hợp mạng LAN (LAN hoặc RS-485) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6X

DC signal RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC RS-485 / cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6C

Thermocouple RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cặp nhiệt điện cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6A

RTD temperature RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cách ly nhiệt độ RTD Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6B

Potentiometer RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp RS-485 / cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

TF-6D

AC current RS-485/isolation converter Watanabe AC hiện tại RS-485 / bộ chuyển đổi cách ly Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Isolation Amplifier

Bộ khuếch đại cách ly Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

ZM-200

2-port isolation amplifier Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 2 cổng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

ZM-300

3-port isolation amplifier Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 3 cổng Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

ZM-310

3-port isolation amplifier(high gain) Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 3 cổng (độ lợi cao) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

CT(Corrent transformer)

CT (Máy biến dòng) Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WCT-5MRN

Window type CT(Rated primary current:100A~750A、Rated secondary current:5A) Watanabe Loại cửa sổ CT (Dòng sơ cấp định mức: 100A ~ 750A 、 Dòng thứ cấp định mức: 5A) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WCT-2CR

Window type CT(Rated primary  current:10A~750A、Rated secondary current:5A) Watanabe Loại cửa sổ CT (Dòng điện sơ cấp định mức: 10A ~ 750A secondary Dòng điện thứ cấp định mức: 5A) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Mounting

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FCA-10

Flat cable(One end connector) Watanabe Cáp dẹt (Một đầu nối) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FTR

Connector terminal block Watanabe Đầu nối thiết bị đầu cuối Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WVP-FCB-10

Flat cable(Both end connector) Watanabe Cáp dẹt (Cả hai đầu nối) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Shunts Resister

Điện trở Shunts Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WS-1

Shunt(Rated primary current:less than 3A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Điện trở Shunt (Dòng điện sơ cấp định mức: nhỏ hơn 3A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 6 Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WS-2

Shunt(Rated primary current:3A~200A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Điện trở Shunt (Dòng sơ cấp định mức: 3A ~ 200A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 60mV) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

ASH-400

Shunt(Rated secondary voltage:0.2V) Watanabe Điện trở Shunt (Điện áp thứ cấp định mức: 0,2V) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

WS-□

Shunt(Rated primary current:250A~750A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Shunt (Dòng sơ cấp định mức: 250A ~ 750A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 60mV) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

20A/200mV

Shunt(20A/200mV) Watanabe Điện trở Shunt(20A/200mV) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

60A/60mV

Shunt(60A/60mV) Watanabe Điện trở Shunt(60A/60mV) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Multiplier

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

M-2-H

Multiplier(Rated primary voltage:1V) Watanabe Multiplier(Rated primary voltage:1V) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Voltage divider

  Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

ADV-501/502

Voltage divider(Rated secondary voltage, :0.2V or 2V) Watanabe Bộ chia điện áp Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

Thermostat temperature switch

Công tắc nhiệt độ bộ điều nhiệt Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

UZ-602

Thermostat temperature switch (Fixed temperature type) Watanabe Công tắc nhiệt độ bộ điều nhiệt (Loại nhiệt độ cố định) Watanabe Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Việt Nam, STC Vietnam

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của Watanabe tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com

 

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng

Watanabe - Thiết bị Đo lường Giám sát Nguồn Năng lượng