List code giá sẵn 17-Tháng 01-2021-STC Vietnam : Balluff Vietnam,Baumer Thalheim Vietnam,BEKO Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C ; Photoelectric Sensors

100% Germany
Origin

Baumer Thalheim Vietnam

Code: ITD 41 A 4 Y79 4096 H NI H33SK12 S 25
Description: Encoder / Drehgeber
No.: 11121906

100% Germany
Origin

Baumer Thalheim Vietnam

Code: EIL580PT$12.7$F.01024.B/11124542
Description: Encoder / Inkrementaler Drehgeber
type: EIL580P

100% EU
Origin

BEKO Vietnam

Code: 2000025
Description: BM16CO
Condensate drain / Kondensatableiter
16 CO WA
230Vac

100% EU
Origin

BEKO Vietnam

Code: 2000024
Description: BM14CO
Condensate drain / Kondensatableiter
14 CO, 230Vac