List code giá sẵn P24-Tháng 12-20202-STC Vietnam : Sick Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code:  5325633
Description: TR4-RFM000 ; Further accessories

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code:  1085679
Description: GRTE18S-P2442V ; Cylindrical photoelectric sensors

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1028114
Description: WTV4- 3P2241 ; Photoelectric sensor

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6033227
Description: WTB8L- P2211 ; Photoelectric sensor

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1036775
Description: DFS60B-BDPC10000 ; Incremental encoders

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1059241
Description: GL6-P4211 ; Photoelectric sensor

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6049678
Description: UFN3-70B413 ; Fork sensors

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1047923
Description: WTB11-2P2430S03

100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 1060966
Description: BTF08-P1BM0241 ; Wire draw encoders
100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 6041429
Description: DOS-1205-WQ ; Plug connectors and cables
100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 2095734
Description: YF2A25-100UB6XLEAX ; Plug connectors and cables
100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 2073776
Description: BEF-FA-020-050WDE ; Mounting systems
100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 1041390
Description: WL11G- 2B2531 ; Photoelectric sensor