List code giá sẵn 22 - Tháng 11- 2020- STC Vietnam : Fluke Process Instrument Vietnam,ADFweb Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,Anritsu Vietnam,Antec Vietnam.

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYCMLTK
Infrared Temperature Sensor with RS232, Type K Output, 1m Cable
-20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 0.75 - 16UNF 2A threaded SS housing

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67553
Description : Converter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: OF10ZAT-AR
Microstream Flow Sensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ300-0
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200K
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: S-221K-01-1-TC1-ASP
Probe

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FPT-1-TH-I-256
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FBT-21- TH-I-356
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FBT-21-TH-II-506
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK